Monthly Archives: March 2011

Uspešen podjetnik – njegova osebnost in njegove lastnosti

Osebnost je relativno trajna, stabilna in edinstvena celota duševnih, vedenjskih in telesnih značilnosti posameznika in predstavlja zaokroženi vzorec relativno trajnih značilnosti, na podlagi katerih se posameznik loči od ostalih v družbi. Strukturo posameznikove osebnosti tvorijo temperament, značaj, sposobnosti in zmožnosti ter motivacija. Našteti elementi povezujejo osebnost v celoto in so med drugim del lastnostih, ki so ključne za uspeh podjetnika.

Že v prejšnji objavi smo predstavili 6 dejavnikov, ki vplivajo na podjetnikovo uspešnost. Tokrat si bomo podrobneje ogledali podjetnikovo osebnost in njegove lastnosti:

 1. Podjetniško okolje
 2. Podjetnik, njegova osebnost in njegove lastnosti
 3. Podjetnik in njegove spretnosti
 4. Podjetniško znanje
 5. Solastništvo
 6. Obvladovanje tveganja

PODJETNIKOVA OSEBNOST

Podjetnikov temperament

Temperament označuje način in obliko posameznikovega vedenja in reagiranja. Na posameznikov temperament močno vplivajo dedni dejavniki, kar pomeni, da je temperamentne lastnosti težje spreminjati.

Uspešen podjetnik je:

 • živahen,
 • lahkoten,
 • družaben,
 • odprt,
 • zgovoren,
 • ima sposobnost vodenja,
 • je podjeten in
 • optimističen.

Podjetnikov značaj

Zanimivo je, da smo prve znanstvene poglede na človekov značaj in teorije celotne osebnosti dobili šele na pobudo zdravnikov za duševne bolezni. Značaj se odraža v posameznikovem moralnem delovanju in je tisti del osebnosti, ki je v večini ali v celoti odvisen od vplivov okolja (vzgoje). Ker okolje neprestano vpliva na posameznika, se praviloma značaj tudi dopolnjuje in spreminja. Za značaj je značilno, da ga lahko podjetnik sam oblikuje v nasprotju s temperamentom, ki je dan.

Tipične značajske lastnosti, ki vplivajo na uspeh podjetnika so:

 • vztrajnost,
 • delavnost,
 • moč volje,
 • kritičnost,
 • samostojnost,
 • iskrenost,
 • poštenost,
 • družabnost,
 • upornost,
 • sodelovanje in
 • samonadzor.

Za podjetnika so pomembna tudi določena značajska nasprotja, kot so:

 • radodarnost in varčnost,
 • potrpežljivost in nujnost,
 • previdnost in drznost,
 • samozavest in ponižnost.

Podjetnikove sposobnosti

Sposobnosti podjetnika so osebnostne značilnosti, ki pokažejo, koliko je posameznik učinkovit in uspešen pri opravljanju svoje dejavnosti. Sposobnost podjetnika je potencial za doseganje uspešnosti in obsega vse tisto, kar podjetnik zmore.

Poznamo več vrst sposobnosti, največkrat pa govorimo o telesnih in duševnih, ki se delijo na:

 • čutno zaznavne in
 • umske sposobnosti (inteligentnost, učinkovito obravnavanje okolja, racionalno mišljenje, sposobnost spomina ter verbalna sposobnost).

Motivacija

Pri motivaciji gre za vse tiste dejavnike, ki bodisi spodbujajo bodisi usmerjajo podjetnikovo vedenje: po eni strani ga spodbujajo različne silnice (potrebe, nagoni, motivi), po drugi strani pa je usmerjeno k različnim ciljem (ciljni objekti, vrednote, ideali). Ob vsaki delujoči potrebi se pojavijo tudi cilji, h katerim se podjetnik usmeri, da bi potrebo zadovoljil. Na tak način se usmeri k objektom, ki omogočajo zadovoljitev potreb in k ustreznim motivacijskim ciljem. Motivacijski cilji pa predstavljajo vse objekte in pojave, s katerimi lahko podjetnik zadovolji svoje potrebe ter motive.

Podjetnikovi najpogostejši motivi:

 • biti samo svoj gospodar (samostojnost),
 • boljši zaslužek,
 • zadovoljstvo z delom,
 • želja po izzivih,
 • uveljavitev in priložnost.

PODJETNIKOVE LASTNOSTI

Lastnosti uspešnega podjetnika

Podjetnik si lahko poleg prirojenega podjetniškega talenta, pridobi lastnosti tudi z ustreznim usposabljanjem in izobraževanjem. Tako se lastnosti podjetnikov deloma prenašajo iz generacije v generacijo, deloma pa se jih da naučiti.

Naštete so lastnosti uspešnega podjetnika, kot jih navaja Retzler:

 • pripravljenost in sposobnost za učinkovito, dolgoročno in strateško načrtovanje,
 • motiviranost za pridobivanje novega znanja,
 • visoko samozaupanje in samospoštovanje,
 • razvit čut odgovornosti in kontrole,
 • komunikativne sposobnosti,
 • inteligentnost,
 • minimalna potreba po sprejemanju pohval s strani drugih,
 • odlično razvita sposobnost prevzemanja rizika,
 • sposobnost sprejemanja povratnih informacij in samopopravkov ter
 • inovativnost in usmerjenost v razvijanje podjetja.

Značilnosti podjetnika

Možina navaja sledeče značilnosti uspešnega podjetnika:

 • je aktiven,
 • išče izzive,
 • rad spoznava samega sebe,
 • čas in energijo pametno izkorišča,
 • pomaga drugim,
 • je sproščen,
 • je odprt in odkrit,
 • ima jasne osebne vrednote,
 • sebi in podjetju postavlja visoke standarde,
 • želi povratne informacije,
 • želi, da so naloge opravljene,
 • sprejema in nasprotuje mnenjem,
 • konflikt uporablja konstruktivno,
 • omogoča kreativno mišljenje in
 • uživa v življenju.

Vir:

Kramar, B. (2008). Dejavniki uspeha podjetnika. Ljubljana: Ekonomska fakuleta.

Bogataj Melihen, A. (2009). Pomen motivacije in osebnostnih lastnosti posameznika pri zaznavanju kreativnosti v oglasih. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Uspešen podjetnik – podjetniško okolje

Podjetniški uspeh je primarno odvisen predvsem od podjetnika, ki z osebno motivacijo, osebnostnimi lastnostmi, spretnostmi in znanjem dosega željen konkurenčni položaj svojega podjetja. Podjetnikov je veliko in njihove lastnosti so različne, vendar lahko določimo glavne dejavnike, ki vplivajo na uspešnost podjetnika. V nadaljevanju vam predstavljamo 6 dejavnikov, ki vplivajo na podjetnikovo uspešnost:

 1. Podjetniško okolje
 2. Podjetnik, njegova osebnost in njegove lastnosti
 3. Podjetnik in njegove spretnosti
 4. Podjetniško znanje
 5. Solastništvo
 6. Obvladovanje tveganja

Tokrat bomo podrobneje obravnavali podjetniško okolje.

Podjetnik in okolje sta močno povezana. Na eni strani okolje vpliva na podjetnika in okvirno določa ter omejuje možnosti uspešnega delovanja, po drugi strani pa prav podjetnik posega in vpliva na okolje s svojim delovanjem.

Celotno okolje podjetnika se deli na več podokolij:

 • naravno,
 • gospodarsko,
 • tehnološko,
 • politično-pravno in
 • kulturno.

Podjetnik je najmočneje povezan z gospodarskim podokoljem, in sicer preko trga proizvodnih dejavnikov.

Dinamika okolja

Podjetnikova osebnost je povezana z dinamiko okolja. Čim bolj dinamično je okolje, tem več podjetniških lastnosti mora imeti posameznik, da se uspešno razvija. Dejavniki dinamičnosti okolja pa so:

 • tehnološki napredek,
 • tržna konkurenca in
 • negotovost.

Kramar B. v svojem diplomskem delu zapiše: „Razvito tržno okolje pomeni vzpostavitev trga proizvodnih dejavnikov (trga kapitala in trg delovne sile), tržne konkurence in odprtosti, ki omogoča podjetniško iniciativo, inovacije, prilagodljivost in tržno samostojnost. Podjetnik mora imeti čim bolj neoviran dostop do sredstev hkrati pa mora imeti možnost, da čim večji del dobička vloži v nove podjetniške aktivnosti.„

Uspeh podjetnika je v veliki meri odvisen od njegove sposobnosti prilagajati se okolju. Okolje se spreminja vse hitreje in postaja vse bolj nepredvidljivo, zato mora podjetnik tem spremembam slediti in jih izkoriščati, sicer propade.

Okolje podjetnika predstavljajo tudi vzorniki, ki so lahko družina, prijatelji ali drugi podjetniki in močno vplivajo na podjetniško kariero posameznika.

Vir:

Kramar, B. (2008). Dejavniki uspeha podjetnika. Ljubljana: Ekonomska fakuleta.

Lastnosti žensk podjetnic

Želja biti sam svoj gospodar je tisto, kar vodi podjetnike in podjetnice po vsem svetu, da sprejmejo družbena, psihološka in finančna tveganja ter trdo delajo za zagon in razvoj novega podjetja. V nadaljevanju vam predstavljamo nekaj tipičnih lastnosti ženskih podjetnic in kako se le te razlikujejo od moških podjetnikov.

Nekaj lastnosti žensk podjetnic:

 • podjetnice so bolj racionalne od podjetnikov,
 • niso do tolikšne mere nagnjene k tveganju,
 • o podjetništvu začnejo razmišljati kasneje kot moški,
 • so zelo odgovorne,
 • stvari delajo premišljeno,
 • nimajo potrebe po razkazovanju,
 • podpora in varnost sta visoko na lestvici prioritet,
 • zadovoljstvo podjetnice najdejo že v tem, da jim stvari delujejo.

Osebnostne značilnosti

Vsekakor se ženske razlikujejo od moških po osebnostnih značilnostih in nič drugače ni pri podjetnicah in podjetnikih. Takšne razlike lahko opazimo že pri dejavnosti podjetja. Največ podjetnic najdemo v terciarnem sektorju – v trgovini in storitvah. Večina poslov, ki jih začnejo podjetnice, vključujejo nižje začetne naložbe kot podjetja, ki jih vodijo podjetniki, kar pomeni, da imajo ženske konservativnejši odnos do posla kot moški in nerade tvegajo. Ženska podjetja so tako v svetu, kot pri nas na splošno manjša in cenejša za upravljanje.

Izobrazba

Na področju izobrazbe so za ženske značilne visokošolske umetnostne in družboslovne usmeritve. Pri podjetnikih pa podjetništvo, strojništvo in tehnični predmeti. Največkrat imajo podjetnice predhodne izkušnje kot učiteljice, v delu v trgovini na drobno in kot administrativne delavke.

Podjetniški cilji in stil vodenja

Pri postavljanju podjetniških ciljev, podjetnice niso usmerjene zgolj k enemu samemu cilju, temveč kombinirajo družbene cilje z ekonomskimi cilji (npr. zadovoljstvo strank z dobičkom). Podjetnice imajo največkrat stil vodenja, ki je usmerjen v človeške vire in delo z ljudmi postavljajo na prvo mesto. Tudi dobri medsebojni odnosi v podjetju so prioriteta mnogih podjetnic.

10 lastnosti uspešnih podjetnic

V okviru raziskave Women Entrepreneurs in the Global Economy so preučili vedenje in lastnosti uspešnih podjetnic, ki jih zajemamo v naslednjih točkah. Uspešna podjetnica je:

 1. visoko- motivirana in samo-ustvarjalna,
 2. nagnjena k tveganju (to je ena izmed lastnosti, ki je povprečna podjetnica ne poseduje),
 3. dobro organizirana,
 4. z veliko energije,
 5. osebno motivirana,
 6. prvorojenka,
 7. poročena,
 8. oče je ali je bil samostojni podjetnik,
 9. ima splošne ”podjetniške” lastnosti,
 10. ima družbene spretnosti in kompetence pri financiranju ter ključne spretnosti in veščine vodje.

Študija odločanja za podjetništvo

Diaz v študiji pri odločanju za podjetništvo ugotavlja naslednje lastnosti ženkih podjetnic:

 • Podjetnice so bolj dojemljive za podporo družine, prijateljev in drugih pomembnejših oseb v svojem življenju.
 • Podjetnice se slabše odzovejo pri reševanju izzivov, ki so povezani z večjim tveganjem, v delovanju pod pritiskom in v konfliktnih situacijah ter pri preračunljivem tveganju.
 • Podjetnice lažje določajo in dosegajo cilje.
 • Podjetnice, ki uspešnim podjetnikom pripisujejo več stereotipnih ženskih lastnosti (neodvisnost, toplina v odnosih, razumevanje, zavedanje ustev drugih, prijaznost, pomoč drugim, ustrežljivost, žrtvovanje za druge, čustvenost), imajo visoke predispozicije za ustanovitev lastnega podjetja.

Vir:

S. Kraševec, 2009. Vloga podpornih institucij za razvoj ženskega podjetništva: mednarodna primerjava. Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta. Magistrsko delo.