Category Archives: Poslovanje

Izstavljanje e-računov

Izstavljanje e-računov predstavlja sodobni način izdajanja računov. E-računi so elektronski računi, kar pomeni, da se jih izdaja prek spleta in jih za posredovanje prejemnikom ni treba tiskati oziroma jih pisati na papirnate obrazce, ampak se jih prek posebnih kanalov posreduje naslovniku. Izstavljanje e-računov je možno na več načinov.

Proračunski uporabniki

V primeru, če izdajate račun proračunskemu uporabniku, je obvezno, da to izvedete prek portala UJPnet. Vanj se prijavite z digitalnim potrdilom, ki ga morate predhodno pridobiti. Dodeli se vam tudi uporabniško ime in geslo za vstop. Nato enostavno vpišete ime naslovnika, ostali podatki pa se avtomatsko prikažejo. Prosta polja izpolnete s podatki o računu. V kolikor pri samem postopku potrebujete kakšno pomoč, se lahko obrnete na pristojnega referenta območne enote UJP.

Pravne osebe

V primeru, če račun izdate drugi pravni osebi, to lahko naredite s pomočjo bančnih kanalov. V tem primeru se morate predhodno obrniti na vašega bančnega skrbnika, s katerim uredite potrebno dokumentacijo. Nato je treba urediti še bančno okolje ter bančne aplikacije, prek katerih boste prejemali oziroma izdajali e-račune. Druga možnost je, da se obrnete na ustreznega ponudnika, ki vam omogoča izstavljanje e-računov.

Oblika e-računa

E-račun je sicer določen s Pravilnikom o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi RS za javna plačila. Oblika je predpisana z e-slogom, račun pa je sestavljen iz najmanj dveh datotek. Pri tem gre najprej za račun v xml obliki, kjer so navedeni vsi potrebni podatki (datum izdaje, podatki o izdajatelju in prejemniku, vrsta storitev in količina, končni znesek, davčne številke, transakcijski račun itd.). Sledi ovojnica, ki e-računu omogoča, da ga lahko prenesejo posredniki od pošiljatelja k naslovniku. Ovojnica vsebuje vse potreben podatke za usmeritev. Računu je lahko dodana še neobvezna priloga glede na specifično situacijo in potrebe (slika, dokument itd.) .

Kaj je e-slog?

E-slog predstavlja enotno standardizirano obliko elektronskega računa, ki jo je definirala Gospodarska zbornica Slovenije. Na tak način se e-račun sproti kodira v potrebno obliko, e-slog pa hkrati omogoča, da je le-ta naslovniku dostavljen v navadni, berljivi obliki.

Drugi načini izstavljanja računov

Poleg izstavljanja e-računov ima izdajatelj še druge možnosti. Račun lahko izda v tiskani obliki ali pa  ga pošlje po elektronski pošti, predhodno pa ga pripravi v programu Word ali Excel. Za proračunske uporabnike je najcenejša možnost izstavljanje e-računov, za gospodarske subjekte pa to, da račun posredujejo po elektronski pošti. Na tak način namreč ni treba plačati banki ali drugemu posredniku. Najdražji način je izstavljanje tiskanega računa.

POS omogoča poenostavljeno poslovanje

Obstaja več vrst POS terminalov, med seboj pa se razlikujejo po zmožnostih in obliki ter po namenu uporabe.

Slovenci smo na samem vrhu uporabe POS terminal tehnologije, še posebej pa je POS dobrodošel pri podjetnikih. Če imate podjetje, mikro, malo ali srednje veliko, in na svojem prodajnem mestu svojim strankam želite omogočiti plačevanje s karticami, potem je terminal POS prava izbira za vas. Omogoča namreč poenostavitev poslovanja in ga je pametno dodati blagajni, saj vam bo dovoljeval sprejem kartičnih plačil, hkrati pa bo služil kot tiskalnik računov. Zneski, ki jih pri tem vnašamo, se avtomatsko prenašajo na našo blagajno.

V nadaljevanju bomo še enkrat izpostavili ključne prednosti, ki jih torej s seboj prinaša POS.

V prvi vrsti POS sprejema kartična plačila, v nadaljevanju nam služi kot tiskalnik računov, zato ne potrebujemo več dodatnega tiskalnika, ki smo ga imeli prej za gotovinska in negotovinska plačila. Zelo pomembna je tudi samodejna izmenjava podatkov med aplikacijo blagajne in terminalom POS. Podpora za tovrstno funkcijo nam je na razpolago vse dni v tednu, vseh štiriindvajset ur. Omogočeno pa je tudi brezstično plačevanje.

Dobra plat poslovanja s POS je tudi ta, da nam je zagotovljena odprava napake ali pa celo zamenjava okvarjene opreme na lokaciji našega poslovanja najpozneje naslednji delovni dan. Tudi to je pri poslovanju nadvse pomembno.

Skratka, POS omogoča poenostavljeno poslovanje tako za nas kot tudi za naše stranke. Torej, če smo podjetniki in nimamo še urejenega POS terminala, potem je skrajni čas, da poskrbimo tudi za to. Strokovnjaki menijo, da ga mora imeti vsak dober podjetnik, ki ve, da mora biti poslovanje čimbolj poenostavljeno.

Imeti tovrstno možnost pa nas mimogrede ne stane prav dosti, tako da tudi cena tukaj ne more biti izgovor.

Terjatve, zaloge in stroški – razlaga računovodskih pojmov

Vsak podjetnik bi moral poznati osnovne pojme, vezane na računovodstvo. Izterjatev tujina ali v Sloveniji npr. uporabljamo, ko imamo do dolžnika terjatve, ki niso poravnane v predvidenem roku. Kaj so terjatve, zaloge in stroški oziroma kako so opredeljeni v računovodstvu, si lahko preberete v nadaljevanju.

Terjatve

Terjatev nam pove, koliko denarja, storitev ali izdelkov nam neko podjetje ali posameznik dolguje. Dolgujejo nam lahko stranke, dobavitelji, zaposleni, udeleženci pri dobičku, država itd. Terjatve delimo v dve kategoriji: dolgoročne in kratkoročne (glede na oddaljenost datuma, do katerega pričakujemo povračilo). Če terjatev ni povrnjena do določenega roka, jo imenujemo zapadla terjatev. Ko pride do zapada terjatve, imamo dve možnosti; ali se sami lotimo izterjave ali pa izterjatev tujina ali doma prepustimo za to usposobljenemu podjetju.

Zaloge

Zaloge se lahko nanašajo na surovine, material, drobni inventar ali embalažo. So komponente, ki jih nabavimo na zalogo in jih uporabljamo za oblikovanje storitev ali izdelkov, ki jih nato prodamo na trgu. Podjetje se mora odločiti, po kateri metodi bo porabljala te komponente. Gre za to, da se lahko cena iste surovine spreminja glede na to, kdaj smo jo kupili. Podjetje lahko npr izbere metodo FIFO (first in, first out), LIFO (last in, first out), metodo tehtanih povprečnih cen ali drsečih povprečnih cen. Odločitev se sprejme glede na to, kaj je najbolj smiselno glede na tip dejavnosti v podjetju.

Stroški

Stroški predstavljajo zelo pomembno kategorijo vsakega podjetja. Gre za cenovno porabo prvin poslovnega procesa. Stroške imamo tako z osnovnimi sredstvi, materialom, raznimi storitvami kot tudi z zaposlenimi. Razvrščamo jih po naslednjih kriterijih:

- kraj nastanka (proizvodni in splošni stroški)

- odvisnost od obsega poslovanja (stalni stroški – se ne spreminjajo, če povečamo ali zmanjšamo obseg poslovanja ter spremenljivi stroški – se večajo oziroma manjšajo skupaj z obsegom poslovanja)

- povezanost z nastankom proizvoda (neposredni – lahko jih pripišemo konkretnim proizvodom ter posredni – ne moremo jih vezati točno na nek proizvod, ampak jih kasneje razvrščamo po posebnem ključu)

Računovodstvo razvršča stroške po naravnih stroškovnih vrstah in sicer:

-          stroški materiala (surovine, material, energija, elektrika, nadomestni deli, embalaža, pisarniški material in podobno)

-          stroški storitev (nanašajo se na storitve, vezane na proizvodnjo izdelkov, transport, vzdrževanje osnovnih sredstev, najemnina za pisarno, zavarovanja, oglaševanje, intelektualne storitve itd.)

-          amortizacija (gradbeni objekti, oprema, vozila, mehanizacija, oprema za raziskovanje, računalniška in programska oprema, večletni nasadi, osnovna čreda, itd.)

Vir: mladipodjetnik.si

E-blagajna je blagajna sodobnega časa

E-blagajna je v zadnjem času zelo priljubljena in uporabljajo jo mnogi podjetniki. Glavni namen njene rabe je obdelava ter beleženje prodajnih transakcij. Tovrstna e-blagajna pa je predvsem priporočljiva za mlada podjetja, ki finančno še niso stabilna. Ponavadi podjetja kupijo to blagajno v obliki računalniškega programa, saj so v tem primeru prav vsi podatki shranjeni tudi na naš računalnik. Pametno je vedeti tudi, da se e-blagajno lahko uporablja tudi kot davčno blagajno.

Prednosti in slabosti e-blagajne

Glavne prednosti tovrstne blagajne so: sledenje transakcijam, pospeševanje prodaje, krajši čas plačila, enostavni modeli, točno vodenje evidence, vsak prodajalec lahko prodaja pod svojim imenom, varno zaklepanje, vstop samo avtoriziranim osebam, povezanost z internetom oziroma spletom, uporabljamo jo lahko kot davčno blagajno, zadostimo zahtevam po davčnem potrjevanju računov pri poslovanju z gotovino.

Na drugi strani pa imamo tudi nekaj slabosti e-blagajn. Med njimi izstopajo: usposabljanje, ki je včasih nadležno in odvečno opravilo, veliko različnih modelov, ki se med seboj močno razlikujejo, modeli imajo torej različen sistem in pa tudi različno število tipk ter načinov tiskanja računov, lahko izgubimo vse podatke, če se nam e blagajna oziroma tovrstni stroj pokvari oziroma če zmanjka električne energije.

Sodobni čas torej od nas zahteva tudi sodobne naprave. E blagajna je ena od njih. Je izredno koristna naprava, ki pa ima seveda tudi slabe lastnosti, tako kot v resnici vsaka naprava. Če pa pretehtamo med dobrimi in slabimi lastnostmi, kaj kmalu ugotovimo, da je dobrih veliko več in da se slabim lahko kaj hitro in enostavno tudi izognemo. Še posebej se e blagajna priporoča mladim podjetnikom oziroma podjetjem. To pa ravno zaradi vseh pozitivnih lastnosti, ki smo jih navedli v zgornjih vrsticah. Še posebej bi npr. izpostavili lastnost, da pospešujejo prodajo in da je čas plačila krajši. E blagajna je torej več kot le dobrodošla sodobna naprava.

Značilnosti dobre blagovne znamke

Namen blagovne znamke je v prvi vrsti ta, da omogoča ločevanje med sorodnimi izdelki in storitvami na trgu ter preprečuje zlorabe. Seveda pa so znamke tudi odlično promocijsko sredstvo, česar se zavedajo tudi podjetja. Pravna zaščita je torej le en vidik znamke, drugi pa je promocija. Katere so značilnosti dobre znamke v tem oziru?

Edinstvenost

V duhu razločevanja med izdelki v istem segmentu se pri uspešnih blagovnih znamkah kot ključna lastnost izkaže edinstvenost. Seveda že predpisi določajo, da morajo biti blagovne znamke edinstvene in se znamk, ki so preveč podobne že registriranim, sploh ne da registrirati, a edinstvenost sega še dlje – najbolj uspešne znamke tudi na konkurenčnem trgu med seboj niso podobne, temveč se včasih močno razlikujejo. Odličen primer sta blagovni znamki Coca-Cola in Pepsi, ki konkurirata na trgu brezalkoholnih pijač – obe znamki sta zelo uspešni, a se močno razlikujeta v praktično vseh pogledih. Že rdeča in modra barva predstavljata močan kontrast, napis in drugi simboli pa prav tako ne kažejo podobnosti. Univerzalne znamke torej ni, posnemanje pa se ne izplača.

Preprostost

Verjetno je dobro znano, da morajo biti simboli, ki se uporabljajo za promocijo izdelkov in storitev, kar se da razumljivi in preprosti. Pretirano komplicirane podobe ne koristijo namenu blagovne znamke, vsaj ne v promocijskem smislu. Morda zapletena podoba res pritegne pogled in omogoča razlikovanje v primerjavi s konkurenco, a dolgoročno se takšni simboli ne uspejo uveljaviti.

Identiteta

Blagovne znamke so bistveno povezane s podjetjem. Posebej tista podjetja, ki imajo več blagovnih znamk, morajo skrbeti za to, da vse ustrezajo identiteti podjetja. Gre za obojestransko korist, saj blagovne znamke sooblikujejo identiteto podjetja, ta pa nato pomaga znamkam na trgu. Neprepoznavna blagovna znamka, ki je ni mogoče povezati s podjetjem, zato izpušča potencial in pogosto ni uspešna na dolgi rok.

Računovodstvo poenostavljeno

Manjšim podjetjem in samostojnim podjetjem pogosto sive lase povzroča prav računovodstvo. Vedno je treba namreč pridno knjižiti vse mogoče spremembe v sredstvih podjetja, kar hitro vzame veliko dragocenega časa, ki bi ga lahko posvetili resnemu delu. Na pomoč seveda lahko priskoči računovodski servis, ki pa spet terja nekaj denarja, ki ga predvsem na začetku poslovne poti ni veliko. Podjetnik je torej postavljen pred razpotje, kjer ena pot vodi v zamudno delo z računovodstvom, druga pa je polna dodatnih stroškov. Obstaja pa vmesna alternativa, ki v vsakem primeru olajša delo, hkrati pa ne zahteva znatne finančne investicije – to so računovodski programi, s katerimi e računi niso več tako zahtevna tematika.

Digitalno računovodstvo

Časi, ko se je prihodke in odhodke beležilo v debelih knjigah, so že davno mimo. Danes vse poteka preko računalnikov, računovodstvo se seli celo na splet, saj podjetniki poslujejo skorajda le še z e računi. Bogata ponudba računovodskih programov tako olajša poslovanje vsem vrstam podjetnikov – tako tistim, ki se želijo s tem ukvarjati sami, a bi bili veseli pomoči avtomatskih izračunov in pravilno oblikovanih predlog, kot onim, ki bi digitalno računovodstvo uporabljali za enostavno sodelovanje z računovodskim servisom.

Računovodski programi so v primerjavi s storitvami računovodskega servisa cenovno precej ugodni, pogosto pa nudijo prav vse, kar se na tem področju zahteva od podjetja oziroma podjetnika. Seveda niso popolnoma avtomatizirani in še vedno zahtevajo nekaj dela, a delo z e računi je zelo poenostavljeno. Tako je digitalno računovodstvo odlična rešitev predvsem za tiste, ki se ne bojijo osnovnih računovodskih opravil in hkrati ne želijo zapravljati denarja za tovrstne storitve.

Seveda pa gre opozoriti tudi na težave, ki jih prinaša takšno poenostavljeno računovodstvo. Programi zahtevajo nekaj znanja, časa in veliko pozornosti, saj so še vedno le pripomoček, ne pa celovita rešitev. Podjetnik je sam odgovoren za opravljanje svojih nalog, zato mora poznati svoje obveznosti, kot tudi aktualne spremembe zakonodaje in podobne informacije. Program ne nudi hitre pomoči v primeru težav, prav tako ne more posredovati pri nalogah zunaj svojih zmožnosti.

Najem tiskalnika za tisk širokega formata

Če želite racionalno poslovati, morate gotovo upoštevati tudi tiskanje in s tem povezane stroške. Seveda je tu vse odvisno od tega, koliko podjetje sploh tiska in kakšne so dejanske potrebe. Pri tistih, ki se vsaj občasno soočajo s potrebo po tiskanju širokega formata, je pregled stroškov tiskanja nedvomno pametna poteza, ki lahko pomeni velik prihranek. Enako velja za novopečene podjetnike, ki se šele prvič soočajo z nalogami, pri katerih bodo morali tiskati na večji format.

Potrebe po tiskanju širokega formata

Najem širokoformatnega tiskalnika je smiseln le za tiste, ki nimajo prevelikih zahtev v tem oziru. Če se podjetje vsakodnevno sooča s potrebo po tiskanju, je edina smiselna rešitev nakup ustrezne naprave. Pri rednem tiskanju je dobro imeti lastne naprave in črnilo v večjih zalogah, saj to omogoča veliko mero svobode za prilagoditev delovnega ritma.

Optimizacija delovnega procesa in učinkovitost izbrane naprave v takšnih primerih upravičita finančno investicijo ob nakupu novega tiskalnika. Če pa so potrebe po tiskanju le osnovne oziroma občasne in se črnilo porablja v manjših količinah, je morda pametno premisliti o alternativah.

Najem širokoformatnega tiskalnika

Za tisk širokega formata še posebej velja, da se osnovnim uporabnikom nakup naprave ne izplača.

Namesto nakupa dragih tiskalnikov je boljša odločitev najem, ki bo zagotovil željeno učinkovitost, ne da bi terjal velik finančni vložek. Najem tiskalnika se priporoča predvsem pri projektnem delu, ko se v kratkem času veliko tiska. Najem za mesec ali dva je odlična rešitev za tiste, ki morajo v širokem formatu tiskati le za določen projekt, nato pa nič več. V določenih primerih je najem tiskalnika smiseln tudi na dolgi rok – tudi pri zahtevnejših uporabnikih, na primer, saj je nakup naprednejše naprave še toliko dražji, zato se najem morda izplača tudi dolgoročno. Seveda je treba pred vsako odločitvijo dobro premisliti, kakšne so potrebe in pričakovanja – univerzalne rešitve pri teh odločitvah preprosto ni.

Verižne kompenzacije pomagajo ohraniti dobro ime

Za vsako podjetje je izjemno pomembno, kakšna je njegova boniteta, torej ali se izkazuje kot uspešno, zaupanja vredno ter stabilno, ali pa ima slabo boniteto oziroma slabo ime, ker se ves čas ubada s težavami pri svojem poslovanju. Tudi podjetja, ki se lahko pohvalijo z dobrim prometom ter imajo ob koncu leta dobiček, niso izjema – ravno tako so lahko ocenjena slabo, ker je prišlo v njihovem poslovanju do trenutka, ko so imeli preveč svojega imetja v obliki obratnih sredstev, torej na primer vloženega v material ter v obliki terjatev do strank, sama pa zato niso mogla pravočasno poravnati svojih obveznosti. Da se vam to ne bi pripetilo, velja razmisliti o kar nekaj različnih rešitvah: na voljo so vam odkupi terjatev, odstopi terjatev in seveda verižne kompenzacije.

Kako verižne kompenzacije zagotovijo ohranjanje dobre ocene?

Kadar imate dolžnike, hkrati pa zaradi tega dolgujete tudi sami, lahko s pomočjo verižne kompenzacije poskrbite za enostavno plačilo svojih dolgov, ne da bi za to dejansko potrebovali sredstva na svojem računu. Sklene se pogodba med vsemi podjetji, ki nastopajo v verigi, dolgovi se poplačajo, to pa pomeni, da svojemu upniku ne dolgujete več – na nek način se zneski medsebojno »izničijo« saj vaše podjetje A dolguje podjetju B, podjetje B dolguje podjetju C, slednje pa vam.

S tem, ko se sklene verižna kompenzacija, si zagotovite, da vaše podjetje ostane likvidno, da ne prihaja do blokad in izvršb, tako pa ohranite tudi svoje dobro ime.

Kaj vam to prinese v praksi? Kadar vaše podjetje velja za stabilno ter zaupanja vredno, boste pridobili več strank in se tako lažje razvijali. Vsi namreč vemo, da se pred odločitvijo za sodelovanje z nekim podjetjem tako dobavitelji kot naročniki pozanimajo, kako podjetje stoji – in če niste uspeli z najrazličnejšimi vzvodi poskrbeti za to, da si ohranite dobro oceno, lahko pričakujete, da bo za vas sklepanje poslov postalo izjemno težavno.

Ne pozabite na sedež podjetja

Vrednost navadno merimo v denarju, če ocenjujemo vrednost podjetja pa upoštevamo tudi zaloge, naročila, terjatve in podobna sredstva. Pri tem pa vseeno pogosto zanemarimo nekatere dejavnike, ki so ključnega pomena za uspešno poslovanje podjetja, a se ne omenjajo toliko, ko ocenjujemo njegov ugled. Pametni podjetniki pa bodo pri poslovanju upoštevali tudi te in na ta način napredovali v poslovnem svetu. En izmed tistih dejavnikov, ki se obravnava kot gola formalnost, je sedež podjetja.

Vsako podjetje mora imeti svoj sedež. Morda prav zato temu podatku ne posvečamo toliko pozornosti. Tudi podjetniki sami, ki morajo ob ustanovitvi podjetja navesti tudi podatek o sedežu, to pogosto sprejemajo zgolj kot obveznost. Pogosto se sedež izbira le na podlagi cene in priročnosti – če je le mogoče, podjetniki radi določijo sedež kar v domačem kraju, saj jih poslovanje z domačega naslova ne stane toliko, kolikor bi morali plačati za najem poslovnih prostorov. Na ta način so obveznosti glede sedeža opravljene hitro in brez težav, kar je za mnoge podjetnike dovolj, da ta podatek odmislijo in se posvetijo delu. To pa je velika napaka!

Prednosti uglednega sedeža

Sedež podjetja je prav tako pomemben kot ime podjetja, njihovi znaki in prepoznavni izdelki. Pri strankah in partnerjih ima namreč posebno moč, tudi če sploh ne označuje dejanskih poslovnih prostorov, na primer pri poslovanju na daljavo oziroma preko interneta. Sedež podjetja v uglednem kraju ali v posebnih poslovnih središčih sporoča, da gre za resno podjetje, na katerega se je možno zanesti. Sedež v večjih krajih pomeni, da je podjetje blizu velikemu številu potencialnih strank, ki se bodo raje odločile za podjetje, ki deluje v njihovem domačem kraju ali v bližini.

Omenjene prednosti dobrega sedeža podjetja sploh niso odvisne od dejanskega poslovnega naslova in poslovnih prostorov. Prav zato je možno prednosti izkoristiti brez potrebe po plačevanju najemnine, na primer z rešitvami, kot je najem virtualne pisarne.

Kako izkoristiti prosti čas kot pravi podjetnik.

Kako izkoristiti prosti čas, verjetno ni uganka. Pravo vprašanje pri tem pa je, ali nam bo sveža energija dala dovolj zagona in motivacije za nadaljnjo delo.

 

Zagotovo komaj čakamo, da ga imamo toliko, da se lahko brez krive vesti sprostimo in naužijemo nove energije za nove izzive. Kako pa to počnejo podjetniki svetovnega kova? Verjetno se vsi sprašujemo, kako oziroma na kakšen način pa si uspešni podjetniki naberejo energijo. Ni skrivnost, če rečemo, da je njihovo delo obkroženo izključno z delom. So daleč od klasičnih družinskih ljudi, ki so določeno število ur na dan v službi, ostalo pa preživijo z družino. Po navadi so to ljudje pri katerih je družina morda na tretjem ali četrtem mestu. Ne govorimo o pomembnosti, vendar o prioriteti. V nekam članku ste lahko prebrali, da voditelj enih največjih podjetij na svetu, na primer Microsoft, Facebook, Tesla, svoj prosti čas namenijo kar delu. Čeprav to verjetno smešno in malce tudi čudni zveni, je po drugi strani precej pričakovano. Ko zaprisega delu postane železna srajca, jo je zelo težko sneti. Verjetno pa si jo marsikateri tudi ne želijo. Kar veliko ljudi je, ki lahko delujejo le če so konstantno v pogonu.

Kako pa se ob tem počutijo družinski člani? Nekaterim podjetnikom vseeno kljub dolgim delovnim uram uspe vzgajati kopico otrok in hkrati biti poleg svoje boljše polovice. Vsaj nekaj minut na dan. Šalo na stran, zagotovo ni lahko, vendar je predanost tista, ki jo je treba ceniti. In še povzetek. Lahko bi rekli, če si želimo poslovnega mega uspeha, je zato potrebno garati, precej garati. Poleg tega pa se je potrebno tudi odreči marsikateri stvari. Kar nekaj popolnoma vsakdanjih stvari bomo morali odstraniti iz dnevnega življenja. Namreč, to je cena mega uspeha.

Pasti pri izdajanju računa

Že takoj po ustanovitvi oziroma registraciji podjetja lahko nadobudni podjetnik izdaja račune za svoje izdelke in storitve. Račun je pravna osnova za sklepanje tovrstnih poslov in predstavlja obvezno listino ob izvedbi raznih plačil. Ker gre za tako osnovno zadevo, ki se zelo pogosto uporablja, so podjetniki običajno dobro seznanjeni s povezanimi postopki in obveznostmi. Izdajanje računov res ni problem, pa vseeno se lahko zgodi, da računi niso v skladu s predpisi. Predvsem novopečeni podjetniki se morajo poučiti, katere pasti jih čakajo pri izdajanju računov.

Obvezna vsebina računa

Vsak račun mora biti opremljen z vsemi zahtevanimi podatki, ki jih predvideva veljavna zakonodaja. Nekaj teh podatkov je dobro znanih in se že samoumevno pojavljajo tudi na pomanjkljivih računih. Osnova je na primer datum izdaje računa skupaj z zaporedno oziroma drugo identifikacijsko številko računa. Na računu najdemo tudi podatke o podjetju, ki izdaja račun, pri davčnih zavezancih so navedene identifikacijske številke za DDV, seveda pa je s tem povezana tudi stopnja in znesek DDV, kar mora biti navedeno na računu. Račun mora vsekakor vsebovati tudi navedbo izdelkov oziroma storitev, ki so predmet plačila – poleg vrste izdelka ali storitve mora biti navedena še količina, na koncu pa tudi cena na enoto brez DDV in skupna cena. Ne smemo pozabiti na popuste, ki se zapišejo posebej, če niso vključeni v ceno na enoto.

Nekaj dodatne pozornosti zahteva izdajanje računov v primeru predplačila, ko se mora zapisati datum predplačila, če je ta različen od datuma izdaje računa. Poleg tega je tudi kar nekaj posebnih primerov glede na vrsto prodajanih izdelkov oziroma storitev ter glede na davčno zavezanost obeh strank. Obveznosti pri izdaji računa so torej odvisne od različnih faktorjev, od primera do primera, tako da ni univerzalnega vzorca, ki bi zadostil potrebam vseh podjetnikov. Na srečo pa je treba le enkrat ugotoviti vse zahtevane vsebine na računu, nato pa se lahko uporablja nastala predloga.

Kopirni stroji so lahko samostojne naprave ali del multifunkcijske naprave

Multifunkcijske naprave so v bistvu tiskalniki, ki poleg osnovne funkcije (tiskalniki) ponujajo še dodatne zmogljivosti. Po navadi so to še kopirni stroji in optični čitalci oziroma skenerji. Večkrat boste v ponudbi našli tudi naziv All in One, kar v prevodu pomeni vse v enem. Določene multifunkcijske naprave ponujajo še faks, ki pa je s pojavom interneta in elektronske pošte dandanes skorajda že zgodovina.

Dandanes je v bistvu na policah trgovcev z računalniško opremo in spletnih trgovinah skorajda nemogoče najti klasičen tiskalnik, še posebej v ponudbi brizgalnih tiskalnikov.

Brizgalni ali laserski tiskalnik

Laserski tiskalniki se še vedno dobro prodajajo, vendar so namenjeni specifičnim uporabnikom, ki za svoje delo ne potrebujejo kopiranja in skeniranja. Za vaše gospodinjstvo pa je še vedno primernejši nakup multifunkcijske naprave, bodisi s tiskalnikom, ki deluje na princupi brizganja, bodisi z laserskim tiskalnikom. Kot pri klasičnih tiskalnikih, je tudi pri nakupu All in one naprav potrebno biti pozoren na specifikacije. Kot prvo samega tiskalnika, kakšna je hitrost tiskanja, ločljivost tiskanja, kolikšna je cena potrošnega materiala. Pa tudi speficikacije drugih sestavnih delov multifunkcijske naprave, optičnega čitalca, kopirnega stroja in/ali faksa.

Za vsak optični čitalec je navedena vrednost DPI-jev, točk na razdalji ene inče, ki jo je naprava sposobna prebrati in pretvoriti v digitalno obliko. V kolikor boste skenirali ali kopirali fotografije, je ta podatek zelo pomemben, saj ob premali zmožnosti DPI čitalca vaše fotografije na računalniku ne bodo ostre. Skenerji na napravah srednjega in višjega ranga ponujajo tudi dodatne funkcije, kot so skeniranje direktno v elektronsko pošto, v mapo na omrežju ali pa direktno v danes vse priljubljenejša mesta za arhiv, v oblak (Dropbox, Onedrive,…).

In kopirni stroji? Pri samem kopiranju je zelo pomembna tudi fizična zasnova naprave. Določene naprave imajo podajalnik, v katerega lahko vstavite priporočeno maksimalno število papirjev, tiskalnik pa jih nato s pomočjo podajalnika avtomatsko podaja proti optičnemu čitalcu. Če naprava podajalnika nima, boste morali stran kopirati/skenirati 1 po 1.

Virtualne pisarne so postale popularne v začetku informacijske dobe

Koncept virtualne pisarne se je sicer pojavil že v industrijski dobi, ko so ljudje začeli opravljali določena dela iz udobja njihovega doma. Virtualna pisarna predstavlja najem sedeža podjetja oziroma poslovnega naslova. Obenem lahko virtualno pisarno uporabljate v fizični obliki za sestanke z ekipo ali s strankami, v kolikor se z najemodajalcem storitve dogovorite tudi za souporabo prostorov za sestanke – če se odločite za to, da sedež podjetja najamete, potem boste skoraj zagotovo lahko uporabljali tudi prostor za določena opravila in vam ne bo treba plačevati dodatno tudi najemnine tovrstnih prostorov. Predlagamo, da izberete takšnega ponudnika, ki vam bo to omogočil.

Glavna prednost virtualne pisarne je ta, da lahko gradite svoje podjetje od kjerkoli

Današnja tehnologija samo še spodbuja virtualne pisarne. Vsi dokumenti so lahko shranjeni v tako imenovanem ‘oblaku’ in dosegljivi od kjerkoli in kadarkoli. Kar 90% podjetji vsakodnevno uporablja oblak. Medtem ko je tehnologija poskrbela za boljšo učinkovitost določenih podjetji, je postala varnost še bolj pomembna.

Na kaj morate biti pozorni, ko uporabljate oblak:

1. Sporazum o storitvi:

Ko podpišete sporazum o storitvi se morate prepričati, da vas program redno opozarja o morebitnih kršitvah in problemih. V letu 2014 je bilo ukradenih kar 1 milijarda podatkov.

2. Dva faktorja za avtentikacijo:

Preverite ali ima vaš ponudnik storitve dva faktorja za vstop v program – nekaj kar veste, kot geslo ali uporabniško ime ter fizičen ključ, kot npr. USB ključ.

3. Oblak delite z zaposlenimi:

S pravilno analitiko lahko spremljate interakcije zaposlenih s programom.

4. Testiranje varnosti programa:

Nenehno testirajte varnost programa in bodite pozorni na razne hekerske veščine.

Z virtualno pisarno ne gre več samo za najem sedeža podjetja, vendar za svobodo dela.

Zakaj je najem pisarne lahko prava izbira

Podjetniki se odločajo za najem pisarne predvsem zato, da jih najem poslovnega prostora ne stane celotne najemnine. Ideja coworking prostorov se je začela razvijati skupaj z izbruhom startup podjetji. Medtem ko so vsi brali in govorili o virtualni realnosti, dronih in drugih tehnoloških napredkih, je coworking postal nov startup v nepremičninskem sektorju.

Coworking poslovni model ima tri značilnosti:

1. Svoboda izbire: lahko izbirate med pisarnami in mizami, ki bi najbolj ustrezale vašemu načinu dela.

2. Selite se lahko kadarkoli: ponudniki coworking prostorov omogočajo seljenje iz enega prostora v drug ali celo iz coworkinga s kratkim odpovednim rokom.

3. Močna poslovna mreža: najbolj pomembna lastnost pa je ta, da se ponudniki coworking prostorov trudijo zgraditi kvalitetno in močno poslovno mrežo med svojimi najemniki.

Čeprav ustanovitev in vodenje coworking pisarne zveni preprosto, ni vedno uspešno. Zaradi svobode, ki jo mora nuditi pisarna svojim najemnikov, postane dobiček precej nepredvidljiv v nasprotju z visokimi fiksnimi stroški. To je najbolj značilno za Hong Kong, kjer je najemnina najvišja na svetu. Za kvadratni meter naj bi odšteli kar 255$. Hong Kong je za vsaj 100$ na kvadratni meter dražji od New Yorka. Ponudniki coworking storitve morajo za najem poslovnega prostora plačati najemnino za vsaj pet let v naprej. Zaradi konstantnih stroškov so začeli targetirati nišne skupine podjetnikov, pisateljev, oblikovalcev in ostalih skupin.

Veliko korporacij je začelo posodabljati coworking poslovne modele njihovim storitvam. Veliko korporacij je začelo izboljševati svoje prostore in jih prilagajati coworking mišljenju. Prostori so bolj odprti in prijazni do večjih skupin ljudi. Ni pomemben več posameznik zaprt v svoji pisarni, toda pomembna je ekipa, ki dosega enkratne rezultate. Če se odločate za najem poslovnega prostora, potem je mogoče čas, da začnete razmišljati o coworking pisarnah.

Mnogi ljudje še vedno ne vidijo polne prednosti multifunkcijskih naprav

Multifunkcijske naprave. O njih smo že veliko govorili, vendar se nam še vedno poraja občutek, da ljudje ne vidijo polne prednosti uporabe tovrstnega stroja.

Multifunkcijske naprave (ali MFC naprave, kot jim še lahko rečemo), so naprave, ki združujejo več opravil v enem. Če redno tiskate, kopirate, faksirate, uporabljate brezžično povezavo do tiskalnika, potem so MFC naprave za vas.

Vsako podjetje dobro ve, da brez tiskalnika ne gre. Ne samo podjetja, tudi navadni smrtniki imamo dnevno ali pa tedensko potrebo po tiskanju. V takšnih primerih se je pametno oborožiti z ustrezno opremo. Če zgolj tiskamo, torej kopiranje in faksiranje ne prideta v poštev, potem se lahko odločite za nakup čisto povprečnega črno belega tiskalnika. Če pa bi radi pri svojem delu bili zanesljivi, natančni, hitri in ažurni, potem pa uporabljajte multifunkcijske naprave.

Kako pogosto se vam dogaja, da vaša pošta ostane spregledana?

Če redno pošiljate elektronske pošte, ponudbe, prošnje za delo, vprašanja javnim uradom, lahko vsa ta opravila hitro pristanejo med nezaželeno pošto ali pa jih enostavno prejemnik ignorira. Če bi radi, da je vaša pošta obravnavana prednostno, potem si omislite fax mašino. Z njo boste lahko pisali, pošiljali in sprejemali pošto v fizični obliki. Vaš ali prejemnikov fax pošto natisne. Ker so fax mašine lahko drage in robustne, se zopet vračamo k ideji MFC naprav. Vse v enem. S to napravo si boste omogočili večjo svobodo, kajti prihranili boste na prostoru. Si predstavljate, da imate za vsako opravilo en stroj.  Za tiskanje imate tiskalnik, za skeniranje imate ločen sken, za faksiranje imate faks mašino in podobno. Zakaj bi to počeli. Omislite si vse v enem. S tem boste prihranili na prostoru, času in denarju. Na času lahko prihranite predvsem zato, ker ne boste morali posvečati pozornosti 5 strojem, jih urejati, čistiti, premikati, peljati na servis in podobno, ampak boste lahko to naredili vse v enem koraku. Poleg vsega naštetega pa imajo MFC naprave tudi brezžični dostop. Natisnite vaše gradivo kar iz naslonjača.