Category Archives: Poslovanje

potni nalogi v podjetju

Potni nalogi – pomembne listine v podjetju

Potni nalogi so dokumentacija, ki služi kot dokazno gradivo, da je prišlo do izvedbe službene poti. V njej so navedene vse podrobnosti poti; od časa odhoda, prihoda, do kraja, kam se je šlo in na kakšen način. Iz dokumentacije je razvidno tudi, kdo vse je šel na to službeno pot in kakšni stroški so v te namene nastali. Dokument mora biti podpisan tako s strani tistega, ki je šel na pot, kot s strani njegovega nadrejenega.

Potni nalogi kot pomemben dokazni dokument

Mnogo podjetij s potnimi nalogi ravna bolj površno, vendar pa je to lahko velika napaka. Potni nalogi so pomemben del računovodstva in evidentiranja stroškov, ki nastanejo v podjetju. V primeru prihoda inšpekcije je treba te listine priložiti, sicer lahko pride do sankcij in kazni, česar si verjetno ne želite.

Glede na to, da pravila, kako naj bi se potne naloge pisalo, niso tako striktno določena, je na vsakem podjetju posebej, da postavi pravila. Večina podjetij v te namene sprejme interni akt o tem. Tako lahko določite, na kakšne načine se bo pisalo te dokumente. Tega se potem pri pisanju listin držijo vsi zaposleni. Vsekakor pa je treba naloge izdati še pred odhodom na pot ali pa najkasneje takrat, ko je bila pot zaključena, če prej ni bilo časa.

Poseben program za vodenje nalogov

Če želite imeti to področje bolj pod nadzorom, je vsekakor smiselno, če se odločite za poseben računovodski program, ki ima tudi to možnost. Tako boste imeli na kupu točne podatke, kdaj je bila kakšna pot izvedena, kdo se je je udeležil in do kakšnih stroškov je pri tem prišlo.

To je vsekakor smiselna poteza tudi za beleženje drugih odhodkov, ki v podjetju nastanejo. Dobra organiziranost vodenja prihodkov in odhodkov podjetja je nuja. Gre namreč za podatke, ki jih je treba ob koncu leta sporočiti tudi državi. Tukaj torej ni prostora za površnost.

kako ravnati s potnimi nalogi

Skrbite za pravilno vodenje potnih nalogov v podjetju?

Potni nalogi so eno izmed področij računovodstva, ki ga je treba skrbno voditi. Kljub temu, da številna podjetja to področje zanemarjajo, pa to vsekakor ni priporočljivo. V primeru inšpekcijskega pregleda in ugotavljanja nepravilnosti je treba namreč plačati kazen. Da bi se temu izognili, je boljša preventiva. Vodenje tega področja vam res ne bo vzelo veliko časa. Vam bodo pa prihranjene številne nevšečnosti, če boste to sproti urejali.

Kdaj se jih piše?

Potne naloge naj bi se evidentiralo za vsako službeno pot. Gre torej za krajšo ali daljšo vožnjo, ki je opravljena z namenom, da se pride na končni cilj, kjer se opravi delo, udeleži službenega izobraževanja in podobno. Ker v teh primerih nastajajo stroški vožnje, je zaposleni, ki je na tako pot odšel, seveda upravičen do njihovega povračila. Tudi če se pelje s službenim avtom, pa naj bi se vsaj evidentirali stroški določene poti.

Oblika evidence za potni nalog

Področje evidentiranja potnih nalogov ni tako striktno zakonsko določeno. Tako je običajno na samem podjetju, da sprejme določen interni akt, na podlagi katerega opredeli, kako se bo tega področja lotevalo.

Vsekakor mora tak dokument vsebovati vse tiste pomembne komponente. Tako se navede datum, ko je bila neka pot opravljena. Napiše se, kdo je to pot opravil in s katerim prevoznim sredstvom, v čigavi lasti je to prevozno sredstvo. Opredeliti je treba namen te poti. Opredeljeni morajo biti stroški, ki naj bi nastali oziroma ki so nastali. Dokument mora biti pregledan in potrjen s strani odgovorne osebe. Ne samo zaposleni, ki opravi pot, tudi njegov nadrejeni mora dokument podpisati.

Tovrstne naloge naj bi se izpolnjevalo še pred odhodom na službeno pot. Če pa to iz kakršnih koli razlogov ni izvedljivo, naj bi se obrazec izpolnilo takoj, ko je bila pot zaključena. Zaposlenemu je treba ob koncu meseca vrniti vse stroške, ki jih je imel s to potjo. Če jih je seveda imel.

sklenitev avtorske pogodbe

Kako je urejeno delo prek avtorske pogodbe?

Avtorska pogodba je pogodba, ki se sklene med naročnikom in avtorjem. Pri tem se avtor zaveže, da bo ustvaril neko delo, ki ga bo nato izročil naročniku. Naročnik pa mu bo za to plačal. Kaj vse spada pod dela, ki se lahko urejajo z avtorsko pogodbo? Lahko gre za predavanja, govore, članke, priročnike, računalniške programe. Avtorska dela so tudi gledališka, glasbena, koreografska, fotografska, likovna dela. Prav tako gre lahko za predstavitve znanstvene, izobraževalne ali tehnične narave.

Tovrstna pogodba je ena izmed pogodb, prek katerih si lahko podjetja zagotovi, da bo nekdo zanj opravil delo. Pri tem pa se ne sklene delovnega razmerja. Tako delo tudi nima elementov delovnega razmerja.

Kar se tiče vsebine pogodbe, je avtorska pogodba precej podobna podjemni. Razlika je le v tem, da mora biti v sklopu avtorske pogodbe opredeljeno neko avtorsko delo, podjemna pogodba pa je širše uporabna.

Davčni vidiki avtorske pogodbe

Dohodek iz te pogodbe se šteje kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja. Tako se to prišteje k letni dohodninski osnovi. Tisti, ki izplačuje dohodek, je zavezan, da plača akontacijo dohodnine v vrednosti 25 % od davčne osnove.

Na podlagi avtorske pogodbe je treba plačati prispevek za zdravstveno zavarovanje v višini nekaj več kot 6 % bruto dohodka. S spremembo Zakona o invalidskem in pokojninskem zavarovanju je v okviru pogodbe določeno tudi plačevanje prispevkov za invalidsko in pokojninsko zavarovanje. Te prispevke mora pokriti avtor in znašajo 15,5 % bruto dohodka. Delodajalec naj bi pri tem pokril 8,85 % teh prispevkov.

Razlike pri obdavčitvi dohodka iz avtorske pogodbe so tudi glede na to, ali je avtor zavarovan za polni delovni čas ali pa ni.

Primerjava s podjemno pogodbo

Izplačevalec dohodka ima v primeru podjemne pogodbe  višje davčno breme. Tako se izplačevalcu bolj izplača, če sklene avtorsko pogodbo. Seveda pa mora iti v tem primeru za delo, ki ustreza kriterijem avtorskega dela. V primeru, če se pojavi davčni inšpektor in ugotovi, da opravljeno delo ne moremo šteti kot avtorsko, potem lahko pride do kazni.

izstavljanje računov

Kaj je sistem davčne blagajne in kako deluje?

Že nekaj časa je sistem davčne blagajne stalnica v svetu izdajanja računov. Gre za način izstavljanja računov, pri katerem se e-računi oziroma podatki o njih posredujejo direktno na Finančno upravo republike Slovenije. Na tak način FURS lažje nadzira to področje in pregleduje, če pride na tem področju do kakšnih nepravilnosti.

Da bi zavezanci e-račune lahko izstavljali prek davčne blagajne, si morajo zagotoviti ustrezno napravo ali pa na obstoječ računalnik ali tablico naložiti programsko opremo. Da bi lahko izdajali račune na tak način, si morate predhodno urediti tudi digitalno potrdilo, ki služi elektronskemu podpisovanju tovrstnih računov. Obvezna oprema je tudi majhen tiskalnik, ki služi tiskanju računov, ki jih nato lahko izročite stranki. Tiskalnik se z davčno blagajno poveže prek USB ali bluetooth povezave. Potrebno je imeti tudi stalen dostop do spleta. Uporaba davčne blagajne se začne s tem, da se vanjo vnese osnovne podatke o uporabniku in prostoru, kjer se bodo e-računi izdajali. Potem pa se enostavno izpolni predvidena polja in račun je izdan.

Vezana knjiga računov kot alternativa davčni blagajni

Problem se pojavi, če se računi izstavljajo na območju, kjer je internetna povezava slaba ali pogosto motena. Zaradi tega je lahko izstavljanje računov prek davčne blagajne moteno. Prav zato je zavezancem, ki živijo na območjih z neredno internetno povezavo, omogočeno, da se odločijo za izdajanje računov prek vezane knjige računov. V tem primeru gre za fizično izstavljanje računov, za kar internetna povezava ni potrebna.

Imetniki vezanih knjig računov morajo kljub fizičnem izstavljanju računov poskrbeti, da se podatki o njih prenesejo do FURS-a. Podatke lahko posredujejo enkrat na mesec, pri tem pa si lahko pomagajo z mini blagajno, ki je enostavna različica davčne blagajne. Uporabniki jo lahko brezplačno prenesejo na pametni telefon ali tablico. Uporaba je enostavna. Pri mini blagajni je prav tako potrebno imeti dostop do interneta in namensko digitalno potrdilo, da se boste lahko podpisali na posredovane račune.

vprašanja s področja prava

Pravni nasvet vam bo pomagal do hitrih informacij

Kljub temu, da je pravo načeloma področje, s katerim se podjetniki neradi ukvarjajo, pa je poznavanje nekaterih predpisov ključnega pomena. Le tako bo podjetje lahko uspešno poslovalo. Pravni nasvet je tako lahko koristen v vseh fazah podjetja. Ko se posameznik ali skupina odloči za odprtje podjetja, se mora najprej pozanimati, kakšne pogoje mora izpolnjevati, da lahko to izvede ter katero dokumentacijo je treba priložiti. Prav tako se je pametno pozanimati, katera oblika podjetja se vam najbolj splača glede na konkretne razmere. Pravni nasvet pri prvih korakih v podjetništvo še kako prav pride.

Vendar pa se z ustanovitvijo podjetja zgodba ne zaključi, ampak se šele dobro začne. Postaviti morate način poslovanja. Naučiti se morate izstavljati račune, plačevati prispevke, pisati pogodbe, voditi postopek zaposlovanja in vedeti, kakšne so vaše pravice in dolžnosti v konkretnem primeru. Pomanjkanje pravnega znanja vas lahko veliko stane. Kazni za neupoštevanje določenih predpisov so lahko velike.

Posvet s pravnikom

Pravni nasvet je torej storitev, ko se proti plačilu za posvet dogovorite z želenim pravnikom. Seveda lahko marsikatere koristne informacije pridobite sami, vendar pa je za nekoga, ki se s tem področjem ne ukvarja profesionalno včasih težko izluščiti bistvo in uporabiti dan predpis v vašem konkretnem problemu. V primeru osebnega posveta pa si lahko pripravite specifična vprašanja, na katere si želite dobiti odgovor. Pravnik se vam bo v celoti posvetil in vas opremil z vsemi potrebnimi informacijami. Na tak način boste bolj suvereni pri sprejemanju nadaljnjih odločitev.

Na tak način boste svoj čas kar najbolj produktivno izkoristili. Informacije, za pridobitev katerih bi porabili več ur ali celo dni, boste dobili takoj. Tako boste lahko preostali čas izkoristili za nadaljnjo poslovanje.

Vsi vemo, da se predpisi lahko zelo hitro spreminjajo, zato je dobro imeti ob sebi nekoga, ki vas bo seznanjal s spremembami, ki se tičejo vašega področja. Le na tak način boste lahko mirni in suvereni, kar se tiče pravnega področja.

normiranec

Kdo je normiranec?

Ste že slišali za izraz normiranec pa niste vedeli, za kaj točno gre? V tem članku vam bomo razložili, kaj to pomeni. Če se odločate za to, da bi postali samostojni podjetnik, boste ob registraciji podjetja potrebovali naslednje podatke: kako se bo podjetje imenovalo, s katero dejavnostjo se bo ukvarjalo, kje bo poslovni naslov podjetja in podobno. Priložiti boste morali tudi osebni dokument in ostala dokazila, ki so potrebna. Vprašali pa vas bodo tudi naslednje; ali boste odprli navadni s.p. ali boste normiranec.

Za normiranca je vse lažje

Navadni s.p. pomeni, da boste morali redno spremljati vse prihodke in odhodke, ki bodo nastali v podjetju. Odločiti se boste morali za eno izmed dveh možnosti; boste imeli enostavno ali dvostavno knjigvodostvo? Ob koncu leta boste na pdolagi vseh zbranih podatkov morali oddati tudi obsežno letno poročilo.

Normiranec ima bistevno manj skrbi. Podjetniki, ki se odločijo za tak način poslovanja, imajo lažje delo, saj morajo spremljati zgolj prihodke, medtem ko so odhodki samodejno določeni glede na skupne pridhodke; predstavljali naj bi 80 % prihodkov. To potegne s sabo marsikaj. Med drugim to, da jim ni treba voditi knjigovodstva. Ob koncu leta pa jim ni treba oddati obsežnega letnega poročila, ampak oddajo le enostavne davčne evidence, na podlagi katerih se določi osnova, od katere je treba plačati akontacijo dohodnine.

Normiranec ne mora biti vsak

Normiranec se splača biti predvsem tistim podjetnikom, ki pri poslovanju pričakujejo majhne odhodke (večinoma gre za storitvene dejavnosti), sicer se ne izplača. Po drugi strani pa je določena tudi zgornja meja letnih prihodkov, da se posameznik še lahko odloči za to, da je normiranec. Če pa je bila v prejšnjem letu ta meja presežena, potem v naslednjem koledarskem letu posameznik ne more dejavnosti več voditi na tak način, ampak se mora odločiti za navaden s.p.

Upamo, da smo vam v grobem uspeli razložiti, kaj torej pomeni biti normiranec in komu to lahko predstavlja dobro odločitev.

Izrazi, vezani na računovodstvo, in računovodstvo minimax

Vsak podjetnik bi moral poznati nekatere računovodske izraze, saj so ti del poslovanja podjetja. Nekaj vam jih tako predstavljamo v nadaljevanju. Podjetniki se radi določajo za računovodstvo minimax, saj tovrstne storitve opravlja kakovostno in po ugodni ceni.

Dolgoročna in kratkoročna sredstva

Najprej razjasnimo razliko med dolgoročnimi in kratkoročnimi sredstvi. Dolgoročna sredstva so tista, ki naj bi se v drugo obliko spremenila v obdobju, daljšem od enega leta. Gre za razne patente, računalniške programe, zgradbe, opremo, naložbene nepremičnine, naložbe v vrednostne papirje in podobno. Po drugi strani kratkoročna sredstva predstavljajo taka sredstva, ki naj bi se preoblikovala v obdobju, ki je krajše od enega leta. Večinoma gre za material, kratkoročne poslovne terjatve, končne izdelke, kratkoročne finančne naložbe in podobno.

Značilnost sredstev je, da imajo svoj vir. Obveznosti do virov sredstev so sestavljene iz kapitala (gre za lastni kapital) in dolgove (gre za tuj kapital).

Bilanca stanja

Kaj pa je bilanca stanja? Ta je sestavljena iz dveh delov in sicer iz aktive, ki predstavlja vire, ter pasive, ki predstavlja obveznosti do teh virov. Aktiva mora biti vedno enaka pasivi. V računovodstvu za evidentiranje poslovnih dogodkov uporabljamo knjigovodske listine, ki jih delimo na notranje in zunanje. Za vsako listino je treba vedeti dvoje; kdo jo lahko pripravi oziroma podpiše ter kako se naj jo knjiži. Vsak dogodek, do katerega pride tekom poslovanja, se knjiži kot spremembo (dobro ali breme).

Opredmetena osnovna sredstva in amortizacija

Razjasnimo še pojem opredmetenih osnovnih sredstev. Gre za sredstva, ki so v lasti podjetja ali v finančnem najemu. Uporabljajo se pri ustvarjanju proizvodov in prihodkov. Uporabljamo jih več kot eno poslovno leto. S tem, ko ta sredstva porabljamo, se trošijo, zato nastajanju teh stroškov pravimo amortizacija.

Nekatera sredstva nimajo neke življenjske dobe, zato jih ne moremo amortizirati. Gre za zemljišča in stavbe pod spomeniškim varstvom. Amortizacija pomeni za podjetje odhodek, ni pa to odliv denarja.

Računovodstvo minimax vam ne bo v pomoč le pri razjasnitvi teh in ostalih pojmov, ampak tudi pri hitrem in kvalitetnem opravljanju računovodskih storitev.

Virtualna pisarna vam prinaša številne prednosti

Razmišljate o najemu virtualne pisarne? Potem je spletna stran virtualnapisarna.si prava izbira za vas! Za kaj v bistvu gre pri virtualni pisarni? Ko se odločite, da boste registrirali svoje podjetje, se morate odločiti o številnih stvareh. Recimo o tem, kako boste poimenovali svoje podjetje. Skladno s standardno klasifikacijo dejavnosti morate opredeliti, s katero dejavnostjo ali več njih se boste ukvarjali. Določiti pa morate tudi poslovni naslov. Gre za pomemben podatek, saj je viden vsem potencialnih strankam, ki o vas poizvedujejo preko spleta. Gre za to, da živimo v časih, ko je konkurenca v vseh panogah velika. Stranka se bo, če bo imela na izbiro več možnosti, odločila za sodelovanje s tistim podjetjem, ki jo bo lokacijsko bolj ustrezalo. Poleg tega pa se podjetij, katerih sedež se nahaja v večjih mestih, drži boljši sloves. Ljudje jim avtomatično laže zaupajo.

Prednosti, ki jih pridobite z najemom poslovnega naslova

Veliko samostojnih podjetnikov svojo dejavnost opravlja od doma. Tukaj pa se lahko zaplete. Če stanovanje, v katerem živite, ni vaše, potem morate najprej od lastnika (najemodajalca oziroma staršev ali drugih sorodnikov) pridobiti dovoljenje, iz katerega je razvidno, da vam lastnik dovoli, da poslujete na želenem naslovu. Če tega dovoljenja ne pridobite, potem podjetja ne morete odpreti na želenem naslovu. Kaj v tem primeru? Rešitev je virtualnapisarna.si. Na tak način pridobite poslovni naslov ponudnika, za kar plačate le nekaj deset evrov na mesec.

Poleg tega vam storitev virtualnapisarna.si omogoča tudi ločeno prejemanje pošte, kar je lahko dobrodošlo za lažje ločevanje zasebnega in poslovnega. Poleg tega pa tudi možnost najema prostora za sestanke z morebitnimi strankami ali poslovnimi partnerji. To je lahko več kot dobrodošlo, saj vsi vemo, da domač naslov ni najbolj primeren za tovrstne obiske. Preveč domače okolje lahko vodi do tega, da se stranka ne bo počutila dobro, ne boste izpadli profesionalno. Poleg tega pa gre lahko za motnjo tudi za ostale družinske člane, ki morajo prilagoditi svoje dejavnosti v času, ko imate poslovne obiske. V sklopu najema poslovnega naslova enostavno rezervirate termin, ko bi se želeli sestati s stranko in tako pokažete, da ste vredni zaupanja ter naredite dober vtis na drugo osebo.

Kako naj se podjetje loti izterjave v tujini?

Izterjave predstavljajo sklop postopkov, katerih namen je, da podjetje dobi nazaj denar, ki mu ga je stranka dolžna. Izterjave v tujini pa so še toliko bolj kompleksne, saj ima podjetje opraviti s stranko, ki se ne nahaja v isti državi. Oddaljenost in drugačna zakonodaja tako vse skupaj lahko še otežita.

Kdaj je najbolj primeren čas za začetek izterjave v tujini?

So pa sicer izterjave v tujini postopkovno precej izenačene s klasičnimi izterjavami znotraj državnih mej. Pomembno je, da podjetje v primeru, ko se loti tovrstnih postopkov, pristopa preudarno, odločno in spoštljivo. Cilj je dobiti nazaj znesek, ki podjetju pripada, saj je stranki dobavilo določeno blago ali pa zanjo opravilo neko storitev. Rok za plačilo je že potekel, o denarju pa ne duha ne sluha. Pomembno je, da zna podjetje izbrati pravi čas, da se loti izterjave v tujini. Ni priporočljivo, da stranko pokliče že naslednji dan po zapadlem roku, saj to deluje preveč vsiljivo. Večinoma je pametno počakati dva tedna, da ima stranka še nekaj časa v dobrem.

Izbira najbolj primerne metode

Ko se podjetje vendarle odloči, da je skrajni čas, da nekaj ukrene, mora izbrati primerno metodo izterjave v tujini. Pravilo pri tem je, da se začne z blagimi opomini. V primeru, če to ne zaleže, pa je treba pristopiti nekoliko bolj odločno in na tak način stranki dati vedeti, da so naši nameni resni. Med blage pristope štejemo telefonski klic ali elektronsko sporočilo, ki služi temu, da stranko opomnimo na denar, ki nam ga dolguje. V tako sporočilo se vedno navede ključne podatke o računu kot so: vrsta in količina storitev oziroma blaga, datum opravljene storitve in datum zapadlosti računa. Cilj opomina je ta, da izvemo, kaj so razlogi, da stranka še ni plačala in sklenitev dogovora o novem roku za poravnavo računa.

Če je novi rok potekel, denarja pa še vedno ni na našem računu, potem je velikokrat dobra odločitev, da stranko obiščemo osebno na njenem delovnem mestu. v primeru, če tudi to ne zaleže, pa se je pametno povezati s katero od agencij za izterjavo, ki nam bo s strokovnim znanjem in izkušnjami pomagala pri razrešitvi problema.

Izstavljanje e-računov

Izstavljanje e-računov predstavlja sodobni način izdajanja računov. E-računi so elektronski računi, kar pomeni, da se jih izdaja prek spleta in jih za posredovanje prejemnikom ni treba tiskati oziroma jih pisati na papirnate obrazce, ampak se jih prek posebnih kanalov posreduje naslovniku. Izstavljanje e-računov je možno na več načinov.

Proračunski uporabniki

V primeru, če izdajate račun proračunskemu uporabniku, je obvezno, da to izvedete prek portala UJPnet. Vanj se prijavite z digitalnim potrdilom, ki ga morate predhodno pridobiti. Dodeli se vam tudi uporabniško ime in geslo za vstop. Nato enostavno vpišete ime naslovnika, ostali podatki pa se avtomatsko prikažejo. Prosta polja izpolnete s podatki o računu. V kolikor pri samem postopku potrebujete kakšno pomoč, se lahko obrnete na pristojnega referenta območne enote UJP.

Pravne osebe

V primeru, če račun izdate drugi pravni osebi, to lahko naredite s pomočjo bančnih kanalov. V tem primeru se morate predhodno obrniti na vašega bančnega skrbnika, s katerim uredite potrebno dokumentacijo. Nato je treba urediti še bančno okolje ter bančne aplikacije, prek katerih boste prejemali oziroma izdajali e-račune. Druga možnost je, da se obrnete na ustreznega ponudnika, ki vam omogoča izstavljanje e-računov.

Oblika e-računa

E-račun je sicer določen s Pravilnikom o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi RS za javna plačila. Oblika je predpisana z e-slogom, račun pa je sestavljen iz najmanj dveh datotek. Pri tem gre najprej za račun v xml obliki, kjer so navedeni vsi potrebni podatki (datum izdaje, podatki o izdajatelju in prejemniku, vrsta storitev in količina, končni znesek, davčne številke, transakcijski račun itd.). Sledi ovojnica, ki e-računu omogoča, da ga lahko prenesejo posredniki od pošiljatelja k naslovniku. Ovojnica vsebuje vse potreben podatke za usmeritev. Računu je lahko dodana še neobvezna priloga glede na specifično situacijo in potrebe (slika, dokument itd.) .

Kaj je e-slog?

E-slog predstavlja enotno standardizirano obliko elektronskega računa, ki jo je definirala Gospodarska zbornica Slovenije. Na tak način se e-račun sproti kodira v potrebno obliko, e-slog pa hkrati omogoča, da je le-ta naslovniku dostavljen v navadni, berljivi obliki.

Drugi načini izstavljanja računov

Poleg izstavljanja e-računov ima izdajatelj še druge možnosti. Račun lahko izda v tiskani obliki ali pa  ga pošlje po elektronski pošti, predhodno pa ga pripravi v programu Word ali Excel. Za proračunske uporabnike je najcenejša možnost izstavljanje e-računov, za gospodarske subjekte pa to, da račun posredujejo po elektronski pošti. Na tak način namreč ni treba plačati banki ali drugemu posredniku. Najdražji način je izstavljanje tiskanega računa.

POS omogoča poenostavljeno poslovanje

Obstaja več vrst POS terminalov, med seboj pa se razlikujejo po zmožnostih in obliki ter po namenu uporabe.

Slovenci smo na samem vrhu uporabe POS terminal tehnologije, še posebej pa je POS dobrodošel pri podjetnikih. Če imate podjetje, mikro, malo ali srednje veliko, in na svojem prodajnem mestu svojim strankam želite omogočiti plačevanje s karticami, potem je terminal POS prava izbira za vas. Omogoča namreč poenostavitev poslovanja in ga je pametno dodati blagajni, saj vam bo dovoljeval sprejem kartičnih plačil, hkrati pa bo služil kot tiskalnik računov. Zneski, ki jih pri tem vnašamo, se avtomatsko prenašajo na našo blagajno.

V nadaljevanju bomo še enkrat izpostavili ključne prednosti, ki jih torej s seboj prinaša POS.

V prvi vrsti POS sprejema kartična plačila, v nadaljevanju nam služi kot tiskalnik računov, zato ne potrebujemo več dodatnega tiskalnika, ki smo ga imeli prej za gotovinska in negotovinska plačila. Zelo pomembna je tudi samodejna izmenjava podatkov med aplikacijo blagajne in terminalom POS. Podpora za tovrstno funkcijo nam je na razpolago vse dni v tednu, vseh štiriindvajset ur. Omogočeno pa je tudi brezstično plačevanje.

Dobra plat poslovanja s POS je tudi ta, da nam je zagotovljena odprava napake ali pa celo zamenjava okvarjene opreme na lokaciji našega poslovanja najpozneje naslednji delovni dan. Tudi to je pri poslovanju nadvse pomembno.

Skratka, POS omogoča poenostavljeno poslovanje tako za nas kot tudi za naše stranke. Torej, če smo podjetniki in nimamo še urejenega POS terminala, potem je skrajni čas, da poskrbimo tudi za to. Strokovnjaki menijo, da ga mora imeti vsak dober podjetnik, ki ve, da mora biti poslovanje čimbolj poenostavljeno.

Imeti tovrstno možnost pa nas mimogrede ne stane prav dosti, tako da tudi cena tukaj ne more biti izgovor.

Terjatve, zaloge in stroški – razlaga računovodskih pojmov

Vsak podjetnik bi moral poznati osnovne pojme, vezane na računovodstvo. Izterjatev tujina ali v Sloveniji npr. uporabljamo, ko imamo do dolžnika terjatve, ki niso poravnane v predvidenem roku. Kaj so terjatve, zaloge in stroški oziroma kako so opredeljeni v računovodstvu, si lahko preberete v nadaljevanju.

Terjatve

Terjatev nam pove, koliko denarja, storitev ali izdelkov nam neko podjetje ali posameznik dolguje. Dolgujejo nam lahko stranke, dobavitelji, zaposleni, udeleženci pri dobičku, država itd. Terjatve delimo v dve kategoriji: dolgoročne in kratkoročne (glede na oddaljenost datuma, do katerega pričakujemo povračilo). Če terjatev ni povrnjena do določenega roka, jo imenujemo zapadla terjatev. Ko pride do zapada terjatve, imamo dve možnosti; ali se sami lotimo izterjave ali pa izterjatev tujina ali doma prepustimo za to usposobljenemu podjetju.

Zaloge

Zaloge se lahko nanašajo na surovine, material, drobni inventar ali embalažo. So komponente, ki jih nabavimo na zalogo in jih uporabljamo za oblikovanje storitev ali izdelkov, ki jih nato prodamo na trgu. Podjetje se mora odločiti, po kateri metodi bo porabljala te komponente. Gre za to, da se lahko cena iste surovine spreminja glede na to, kdaj smo jo kupili. Podjetje lahko npr izbere metodo FIFO (first in, first out), LIFO (last in, first out), metodo tehtanih povprečnih cen ali drsečih povprečnih cen. Odločitev se sprejme glede na to, kaj je najbolj smiselno glede na tip dejavnosti v podjetju.

Stroški

Stroški predstavljajo zelo pomembno kategorijo vsakega podjetja. Gre za cenovno porabo prvin poslovnega procesa. Stroške imamo tako z osnovnimi sredstvi, materialom, raznimi storitvami kot tudi z zaposlenimi. Razvrščamo jih po naslednjih kriterijih:

– kraj nastanka (proizvodni in splošni stroški)

– odvisnost od obsega poslovanja (stalni stroški – se ne spreminjajo, če povečamo ali zmanjšamo obseg poslovanja ter spremenljivi stroški – se večajo oziroma manjšajo skupaj z obsegom poslovanja)

– povezanost z nastankom proizvoda (neposredni – lahko jih pripišemo konkretnim proizvodom ter posredni – ne moremo jih vezati točno na nek proizvod, ampak jih kasneje razvrščamo po posebnem ključu)

Računovodstvo razvršča stroške po naravnih stroškovnih vrstah in sicer:

–          stroški materiala (surovine, material, energija, elektrika, nadomestni deli, embalaža, pisarniški material in podobno)

–          stroški storitev (nanašajo se na storitve, vezane na proizvodnjo izdelkov, transport, vzdrževanje osnovnih sredstev, najemnina za pisarno, zavarovanja, oglaševanje, intelektualne storitve itd.)

–          amortizacija (gradbeni objekti, oprema, vozila, mehanizacija, oprema za raziskovanje, računalniška in programska oprema, večletni nasadi, osnovna čreda, itd.)

Vir: mladipodjetnik.si

E-blagajna je blagajna sodobnega časa

E-blagajna je v zadnjem času zelo priljubljena in uporabljajo jo mnogi podjetniki. Glavni namen njene rabe je obdelava ter beleženje prodajnih transakcij. Tovrstna e-blagajna pa je predvsem priporočljiva za mlada podjetja, ki finančno še niso stabilna. Ponavadi podjetja kupijo to blagajno v obliki računalniškega programa, saj so v tem primeru prav vsi podatki shranjeni tudi na naš računalnik. Pametno je vedeti tudi, da se e-blagajno lahko uporablja tudi kot davčno blagajno.

Prednosti in slabosti e-blagajne

Glavne prednosti tovrstne blagajne so: sledenje transakcijam, pospeševanje prodaje, krajši čas plačila, enostavni modeli, točno vodenje evidence, vsak prodajalec lahko prodaja pod svojim imenom, varno zaklepanje, vstop samo avtoriziranim osebam, povezanost z internetom oziroma spletom, uporabljamo jo lahko kot davčno blagajno, zadostimo zahtevam po davčnem potrjevanju računov pri poslovanju z gotovino.

Na drugi strani pa imamo tudi nekaj slabosti e-blagajn. Med njimi izstopajo: usposabljanje, ki je včasih nadležno in odvečno opravilo, veliko različnih modelov, ki se med seboj močno razlikujejo, modeli imajo torej različen sistem in pa tudi različno število tipk ter načinov tiskanja računov, lahko izgubimo vse podatke, če se nam e blagajna oziroma tovrstni stroj pokvari oziroma če zmanjka električne energije.

Sodobni čas torej od nas zahteva tudi sodobne naprave. E blagajna je ena od njih. Je izredno koristna naprava, ki pa ima seveda tudi slabe lastnosti, tako kot v resnici vsaka naprava. Če pa pretehtamo med dobrimi in slabimi lastnostmi, kaj kmalu ugotovimo, da je dobrih veliko več in da se slabim lahko kaj hitro in enostavno tudi izognemo. Še posebej se e blagajna priporoča mladim podjetnikom oziroma podjetjem. To pa ravno zaradi vseh pozitivnih lastnosti, ki smo jih navedli v zgornjih vrsticah. Še posebej bi npr. izpostavili lastnost, da pospešujejo prodajo in da je čas plačila krajši. E blagajna je torej več kot le dobrodošla sodobna naprava.

Značilnosti dobre blagovne znamke

Namen blagovne znamke je v prvi vrsti ta, da omogoča ločevanje med sorodnimi izdelki in storitvami na trgu ter preprečuje zlorabe. Seveda pa so znamke tudi odlično promocijsko sredstvo, česar se zavedajo tudi podjetja. Pravna zaščita je torej le en vidik znamke, drugi pa je promocija. Katere so značilnosti dobre znamke v tem oziru?

Edinstvenost

V duhu razločevanja med izdelki v istem segmentu se pri uspešnih blagovnih znamkah kot ključna lastnost izkaže edinstvenost. Seveda že predpisi določajo, da morajo biti blagovne znamke edinstvene in se znamk, ki so preveč podobne že registriranim, sploh ne da registrirati, a edinstvenost sega še dlje – najbolj uspešne znamke tudi na konkurenčnem trgu med seboj niso podobne, temveč se včasih močno razlikujejo. Odličen primer sta blagovni znamki Coca-Cola in Pepsi, ki konkurirata na trgu brezalkoholnih pijač – obe znamki sta zelo uspešni, a se močno razlikujeta v praktično vseh pogledih. Že rdeča in modra barva predstavljata močan kontrast, napis in drugi simboli pa prav tako ne kažejo podobnosti. Univerzalne znamke torej ni, posnemanje pa se ne izplača.

Preprostost

Verjetno je dobro znano, da morajo biti simboli, ki se uporabljajo za promocijo izdelkov in storitev, kar se da razumljivi in preprosti. Pretirano komplicirane podobe ne koristijo namenu blagovne znamke, vsaj ne v promocijskem smislu. Morda zapletena podoba res pritegne pogled in omogoča razlikovanje v primerjavi s konkurenco, a dolgoročno se takšni simboli ne uspejo uveljaviti.

Identiteta

Blagovne znamke so bistveno povezane s podjetjem. Posebej tista podjetja, ki imajo več blagovnih znamk, morajo skrbeti za to, da vse ustrezajo identiteti podjetja. Gre za obojestransko korist, saj blagovne znamke sooblikujejo identiteto podjetja, ta pa nato pomaga znamkam na trgu. Neprepoznavna blagovna znamka, ki je ni mogoče povezati s podjetjem, zato izpušča potencial in pogosto ni uspešna na dolgi rok.

Računovodstvo poenostavljeno

Manjšim podjetjem in samostojnim podjetjem pogosto sive lase povzroča prav računovodstvo. Vedno je treba namreč pridno knjižiti vse mogoče spremembe v sredstvih podjetja, kar hitro vzame veliko dragocenega časa, ki bi ga lahko posvetili resnemu delu. Na pomoč seveda lahko priskoči računovodski servis, ki pa spet terja nekaj denarja, ki ga predvsem na začetku poslovne poti ni veliko. Podjetnik je torej postavljen pred razpotje, kjer ena pot vodi v zamudno delo z računovodstvom, druga pa je polna dodatnih stroškov. Obstaja pa vmesna alternativa, ki v vsakem primeru olajša delo, hkrati pa ne zahteva znatne finančne investicije – to so računovodski programi, s katerimi e računi niso več tako zahtevna tematika.

Digitalno računovodstvo

Časi, ko se je prihodke in odhodke beležilo v debelih knjigah, so že davno mimo. Danes vse poteka preko računalnikov, računovodstvo se seli celo na splet, saj podjetniki poslujejo skorajda le še z e računi. Bogata ponudba računovodskih programov tako olajša poslovanje vsem vrstam podjetnikov – tako tistim, ki se želijo s tem ukvarjati sami, a bi bili veseli pomoči avtomatskih izračunov in pravilno oblikovanih predlog, kot onim, ki bi digitalno računovodstvo uporabljali za enostavno sodelovanje z računovodskim servisom.

Računovodski programi so v primerjavi s storitvami računovodskega servisa cenovno precej ugodni, pogosto pa nudijo prav vse, kar se na tem področju zahteva od podjetja oziroma podjetnika. Seveda niso popolnoma avtomatizirani in še vedno zahtevajo nekaj dela, a delo z e računi je zelo poenostavljeno. Tako je digitalno računovodstvo odlična rešitev predvsem za tiste, ki se ne bojijo osnovnih računovodskih opravil in hkrati ne želijo zapravljati denarja za tovrstne storitve.

Seveda pa gre opozoriti tudi na težave, ki jih prinaša takšno poenostavljeno računovodstvo. Programi zahtevajo nekaj znanja, časa in veliko pozornosti, saj so še vedno le pripomoček, ne pa celovita rešitev. Podjetnik je sam odgovoren za opravljanje svojih nalog, zato mora poznati svoje obveznosti, kot tudi aktualne spremembe zakonodaje in podobne informacije. Program ne nudi hitre pomoči v primeru težav, prav tako ne more posredovati pri nalogah zunaj svojih zmožnosti.