faktoring-odkup-terjatve

Faktoring odkup terjatve nudi financiranje obratnih sredstev

Odkup terjatve v sklopu faktoring poslov nudi vir financiranja za podjetja, ki se v današnjem poslovnem svetu soočajo s problematiko neplačil, kar posledično vpliva tudi na poslovanje in likvidnost. Gre za nekakšen prilagodljiv kredit za podjetje, ki omogoča takojšnje prilive denarnih sredstev, zato da podjetje lahko poravna obveznosti do dobaviteljev in posluje naprej.

Za faktoring storitve se odločajo tako mala kot velika podjetja. Takšen vir financiranja je primeren tudi za zagonska podjetja, ki v začetku poslovanja ne morejo pridobiti sredstev od bank oziroma njihova bilančna struktura še ni dovolj močna, da bi startupi lahko zaprosili za običajno bančno posojilo. Storitve odstopa izdanih računov za že opravljeno dobavo blaga ali storitev se poslužujejo tudi izvozna podjetja, ki poslujejo s tujino, in podjetja v prestrukturiranju.

Odkup terjatve omogoča pridobitev gotovine pred rokom zapadlosti

Podjetje dobavi blago ali opravi storitev za svojega kupca in mu za to izstavi račun, kjer je naveden tudi rok zapadlosti. Le-ta je lahko postavljen za tri ali več mesecev vnaprej. Če gre za večje zneske, tedaj mora podjetje dolgo časa čakati, da pridobi denar, ki ga je za to storitev že porabilo, saj je moralo kupiti material, plačati delavce, odvesti davke, plačati najemnino za prostore in drugo.

V tem vmesnem obdobju pa se podjetje lahko sooča z nelikvidnostjo, saj nima dovolj gotovine, da bi poplačalo svoje dobavitelje. Težave se pojavijo tudi, če kupec zamuja s plačilom ali pa je potrebno dolg celo izterjati po pravnih postopkih. Ravno zato so faktoring posli dobrodošli, saj podjetje dobi nakazano gotovino na bančni račun še preden zapade izdan račun v plačilo.

Kako poteka odkup terjatve?

Podjetje s faktor družbo podpiše pogodbo o sodelovanju, pri čemer ne gre za običajno bančno posojilo, saj se izdani računi lahko fakturirajo periodično in po potrebi. Prav tako podjetje ne plačuje obresti na dano glavnico, temveč provizijo za posamezen posel. Celoten postopek poteka tako, da podjetje faktorju predloži terjatev, nato pa finančni strokovnjaki pregledajo vse podatke.

Po pregledu podatkov nato odobrijo zahtevo in podjetju na račun nakažejo določeno vsoto gotovine. Od tu naprej je odgovornost za poplačilo dolga na strani faktorja, zato se s kupcem podjetja dogovori za nov rok zapadlosti računa. Ko kupec svoj dolg poplača, faktor podjetju kot naročniku storitve nakaži preostali denar, zmanjšan za provizijo. Podjetju se povečajo obratna sredstva, kar pa ne ustvarja dolgov v bilanci stanja.

Poplačilo dobaviteljev z obratnimi sredstvi

Pridobljena obratna sredstva so namenjena temu, da podjetje lahko nemoteno posluje naprej, nabavlja materiale za proizvodnjo izdelkov, poplača vse obveznosti do dobaviteljev ter vse tekoče stroške, ki so potrebni za poslovanje. S temi sredstvi tudi nakaže plačo zaposlenim, plača davke državi in drugo.

Obratna sredstva pa podjetje lahko investira tudi v raziskave in razvoj, širjenje poslovnih prostorov, nakup nove delovne opreme in drugo. Faktoring odkup terjatve je stroškovno učinkovita in prilagodljiva možnost za podjetja vseh velikosti, ki želijo ohranjati stabilno finančno poslovanje in se izogniti težavam zaradi kreditne nesposobnosti in nelikvidnosti kupcev, ki faktur ne poravnavajo v roku, zamujajo s plačili ali pa fakture poravnajo po delih.