kako-pridobiti-obratna-sredstva

Kako pridobiti obratna sredstva za tekoče poslovanje?

Tako mala kot velika podjetja se pri poslovanju soočajo s težavo financiranja zapadlih in ne zapadlih terjatev, pri čemer skušajo na različne načine pridobiti obratna sredstva, ki so potrebna za nemoteno tekoče poslovanje in poplačilo tekočih stroškov. Kot vir financiranja so na voljo bančna posojila ter ugodne in fleksibilne factoring storitve.

Likvidnost podjetja se lahko zamaje, če organizacija za že opravljene dobave blaga in storitev ne dobi plačila na dogovorjen datum zapadlosti, kar lahko podjetje potisne v večje finančne težave. Na drugi strani pa podjetje potrebuje tudi gotovino, da lahko v času med opravljeno dobavo in plačilom izdanega računa posluje nemoteno. Za to so na voljo odkupi terjatev, ki podjetjem pomagajo do hitrega pridobivanja obratnega kapitala.

Obratna sredstva za tekoče stroške in rast podjetja

Pri factoring storitvah lahko podjetja obratni kapital porabijo za katerokoli dejavnost pri poslovanju, medtem ko bančna posojila vnaprej zahtevajo natančno informacijo o tem, za kaj bo podjetje porabilo denar. Hkrati je pomembno tudi to, da financiranje terjatev s faktoring storitvami ne ustvarja dolga v bilanci stanja, zato lahko organizacije v prihodnosti lažje pridobijo druga posojila.

V splošnem je gotovina, ki jo v enem do dveh dneh nakaže faktor družba na bančni račun organizacije, namenjena temu, da jo podjetje porabi za tekoče stroške, kot je na primer poplačilo dobaviteljev, izplačila plač zaposlenim, plačilo davkov in prispevkov, nabava materiala za proizvodni proces in drugo. Gotovino pa podjetje lahko porabi tudi za naložbe ter vlaganja v rast in razvoj organizacije.

Kako podjetje pridobi obratna sredstva?

Periodični posli znotraj factoring storitev potekajo na podlagi podpisane pogodbe med organizacijo in specializirano faktor družbo. Ko podjetje svojemu kupcu izda račun, ga posreduje tudi faktorju, ki dokument pregleda in odobri vlogo. Po odobritvi vloge pa izvrši nakazilo skorajda v celotni vrednosti zneska na izdanem računu. Zato podjetje pridobi gotovino že v nekaj dneh po izdaji fakture.

V drugem delu nakazila pa si faktor obračuna določen procent za opravljeno storitev. Pri odkupih terjatev ne gre za plačevanje obresti na glavnico, kot je to značilno za bančna posojila. Vsakokrat, ko se izvrši posel, se obračuna provizija, ki je enkratna in vnaprej določena glede na določen odstotek na celotni znesek računa. V provizijo pa so zajete še druge storitve, ki jih v imenu podjetja izvaja faktor družba.

Zavarovanje terjatev in upravljanje s terjatvami

Običajno faktor družbe ponujajo tudi zavarovanje terjatev, kar je učinkovita rešitev tako za faktorja kot za organizacijo, saj obe strani ščiti pred tveganjem neplačil. Kupec podjetja kot naročnika gre namreč lahko v stečaj ali iz katerega drugega razloga ne plača svojih dolgov, četudi faktor nanj naslavlja opomnike in v imenu podjetja izterjuje dolg, kar je tudi del faktoring storitev.

Faktor družba, ki podjetju priskrbi obratna sredstva, tudi skrbi za upravljanje s terjatvami, zato podjetju ni potrebno koristiti notranjih virov za to funkcijo. V tem delu gre za to, da faktor preučuje finančne izkaze kupcev in njihovo plačilno sposobnost ter bonitetne ocene. To je še posebej pomembno, če gre za nove kupce na domačem ali tujem trgu.