investiranje

Donosno investiranje v zavarovana posojila

Investiranje v zavarovana posojila predstavlja odlično alternativo klasičnim naložbenim možnostim, ki na trgu. Ta oblika naložb je povsem neodvisna od bančnih in drugih finančnih institucij, ki nudijo klasične investicijske produkte. Vendar pa so naložbe v zavarovana posojila tudi varne, saj zanje jamčijo oziroma jih zavarujejo kredibilne in priznane zavarovalnice.

Naložbe v zavarovana posojila potekajo na spletnih platformah za množično investiranje oziroma platformah za medsebojno posojanje denarja. Prijava, registracija in uporaba platforme je enostavna in omogoča enostavno upravljanje, pri čemer nudi dober pregled nad vsemi investicijami in naložbenimi portfelji.

Kako poteka investiranje v zavarovana posojila?

Platforme za medsebojno posojanje denarja delujejo tako, da povezujejo tako posojilojemalce in vlagatelje, ki s svojimi sredstvi financirajo posojila posojilojemalcev. Posojilojemalec zaprosi za kredit, ki ga odobri zavarovalnica. Pri tem se mu določi bonitetno oceno, glede na kreditno sposobnost.

Ko je posojilo odobreno, le-to predstavlja naložbo za investitorja, pri čemer lahko več različnih vlagateljev financira eno posojilo. Ko posojilojemalec odplačuje obroke kredita, to predstavlja za vlagatelje dobiček oziroma donos, ki se izraža v odstotkih.

Donosnost investicije na letni ravni

Donosnost naložb v zavarovana posojila se razlikuje glede na posamezni naložbeni portfelj vlagatelja, vendar v splošnem velja, da gre pričakovati od pet do osem in nekaj odstotni donos na letni ravni. Obrestne mere za posamezno posojilo oziroma naložbo se razlikujejo glede na tveganje, ki je izraženo v bonitetni oceni posojilojemalca. Zatorej, nižja kot je bonitetna ocena posojilojemalca, višje so obrestne mere oziroma donosi na posamezno investicijo.

Investiranje brez plačila upravljavskih stroškov

Platforma za skupinsko investiranje, kjer se odvijajo naložbe v zavarovana posojila, vlagateljem ne zaračunava letnih ali mesečnih stroškov upravljanja. Prav tako ne računa vstopnih in izstopnih stroškov ter denarnih kazni za predčasni dvig denarja. To pomeni, da je denar mogoče dvigniti še pred zapadlostjo naložbe, ki je v določenem časovnem okvirju. Iz tega vidika je ta naložbena možnost tudi ugodna za vlagatelja.

Investiranje v naložbo z zavarovalnim kritjem

Investicije na digitalnih platformah za medsebojno posojanje denarja so ustrezno zavarovane oziroma imajo zavarovalno kritje pri največji zavarovalni skupini, kar investitorju zagotavlja visoko varnost naložbe in s tem tudi manjše tveganje. V primeru, da posojilojemalec preneha odplačevati svoj kredit, lahko vlagatelj poda odškodninski zahtevek, na podlagi katerega se mu izplača vložena glavnica in pripadajoče obresti za preteklo investiranje. En delež pokrije zavarovalnica, drug delež zneska pa digitalna platforma.