Uspešen podjetnik – njegova osebnost in njegove lastnosti

Osebnost je relativno trajna, stabilna in edinstvena celota duševnih, vedenjskih in telesnih značilnosti posameznika in predstavlja zaokroženi vzorec relativno trajnih značilnosti, na podlagi katerih se posameznik loči od ostalih v družbi. Strukturo posameznikove osebnosti tvorijo temperament, značaj, sposobnosti in zmožnosti ter motivacija. Našteti elementi povezujejo osebnost v celoto in so med drugim del lastnostih, ki so ključne za uspeh podjetnika.

Že v prejšnji objavi smo predstavili 6 dejavnikov, ki vplivajo na podjetnikovo uspešnost. Tokrat si bomo podrobneje ogledali podjetnikovo osebnost in njegove lastnosti:

 1. Podjetniško okolje
 2. Podjetnik, njegova osebnost in njegove lastnosti
 3. Podjetnik in njegove spretnosti
 4. Podjetniško znanje
 5. Solastništvo
 6. Obvladovanje tveganja

PODJETNIKOVA OSEBNOST

Podjetnikov temperament

Temperament označuje način in obliko posameznikovega vedenja in reagiranja. Na posameznikov temperament močno vplivajo dedni dejavniki, kar pomeni, da je temperamentne lastnosti težje spreminjati.

Uspešen podjetnik je:

 • živahen,
 • lahkoten,
 • družaben,
 • odprt,
 • zgovoren,
 • ima sposobnost vodenja,
 • je podjeten in
 • optimističen.

Podjetnikov značaj

Zanimivo je, da smo prve znanstvene poglede na človekov značaj in teorije celotne osebnosti dobili šele na pobudo zdravnikov za duševne bolezni. Značaj se odraža v posameznikovem moralnem delovanju in je tisti del osebnosti, ki je v večini ali v celoti odvisen od vplivov okolja (vzgoje). Ker okolje neprestano vpliva na posameznika, se praviloma značaj tudi dopolnjuje in spreminja. Za značaj je značilno, da ga lahko podjetnik sam oblikuje v nasprotju s temperamentom, ki je dan.

Tipične značajske lastnosti, ki vplivajo na uspeh podjetnika so:

 • vztrajnost,
 • delavnost,
 • moč volje,
 • kritičnost,
 • samostojnost,
 • iskrenost,
 • poštenost,
 • družabnost,
 • upornost,
 • sodelovanje in
 • samonadzor.

Za podjetnika so pomembna tudi določena značajska nasprotja, kot so:

 • radodarnost in varčnost,
 • potrpežljivost in nujnost,
 • previdnost in drznost,
 • samozavest in ponižnost.

Podjetnikove sposobnosti

Sposobnosti podjetnika so osebnostne značilnosti, ki pokažejo, koliko je posameznik učinkovit in uspešen pri opravljanju svoje dejavnosti. Sposobnost podjetnika je potencial za doseganje uspešnosti in obsega vse tisto, kar podjetnik zmore.

Poznamo več vrst sposobnosti, največkrat pa govorimo o telesnih in duševnih, ki se delijo na:

 • čutno zaznavne in
 • umske sposobnosti (inteligentnost, učinkovito obravnavanje okolja, racionalno mišljenje, sposobnost spomina ter verbalna sposobnost).

Motivacija

Pri motivaciji gre za vse tiste dejavnike, ki bodisi spodbujajo bodisi usmerjajo podjetnikovo vedenje: po eni strani ga spodbujajo različne silnice (potrebe, nagoni, motivi), po drugi strani pa je usmerjeno k različnim ciljem (ciljni objekti, vrednote, ideali). Ob vsaki delujoči potrebi se pojavijo tudi cilji, h katerim se podjetnik usmeri, da bi potrebo zadovoljil. Na tak način se usmeri k objektom, ki omogočajo zadovoljitev potreb in k ustreznim motivacijskim ciljem. Motivacijski cilji pa predstavljajo vse objekte in pojave, s katerimi lahko podjetnik zadovolji svoje potrebe ter motive.

Podjetnikovi najpogostejši motivi:

 • biti samo svoj gospodar (samostojnost),
 • boljši zaslužek,
 • zadovoljstvo z delom,
 • želja po izzivih,
 • uveljavitev in priložnost.

PODJETNIKOVE LASTNOSTI

Lastnosti uspešnega podjetnika

Podjetnik si lahko poleg prirojenega podjetniškega talenta, pridobi lastnosti tudi z ustreznim usposabljanjem in izobraževanjem. Tako se lastnosti podjetnikov deloma prenašajo iz generacije v generacijo, deloma pa se jih da naučiti.

Naštete so lastnosti uspešnega podjetnika, kot jih navaja Retzler:

 • pripravljenost in sposobnost za učinkovito, dolgoročno in strateško načrtovanje,
 • motiviranost za pridobivanje novega znanja,
 • visoko samozaupanje in samospoštovanje,
 • razvit čut odgovornosti in kontrole,
 • komunikativne sposobnosti,
 • inteligentnost,
 • minimalna potreba po sprejemanju pohval s strani drugih,
 • odlično razvita sposobnost prevzemanja rizika,
 • sposobnost sprejemanja povratnih informacij in samopopravkov ter
 • inovativnost in usmerjenost v razvijanje podjetja.

Značilnosti podjetnika

Možina navaja sledeče značilnosti uspešnega podjetnika:

 • je aktiven,
 • išče izzive,
 • rad spoznava samega sebe,
 • čas in energijo pametno izkorišča,
 • pomaga drugim,
 • je sproščen,
 • je odprt in odkrit,
 • ima jasne osebne vrednote,
 • sebi in podjetju postavlja visoke standarde,
 • želi povratne informacije,
 • želi, da so naloge opravljene,
 • sprejema in nasprotuje mnenjem,
 • konflikt uporablja konstruktivno,
 • omogoča kreativno mišljenje in
 • uživa v življenju.

Vir:

Kramar, B. (2008). Dejavniki uspeha podjetnika. Ljubljana: Ekonomska fakuleta.

Bogataj Melihen, A. (2009). Pomen motivacije in osebnostnih lastnosti posameznika pri zaznavanju kreativnosti v oglasih. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Leave a Reply